زمان پاسخگویی : (8  الی 14 ) 

    

                                                واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

ردیف نام کارشناس سمت کارشناس شماره تماس پست الکترونیکی
1 خانم دکتر ندا سعیدی

مدیر آموزش 

و پذیرش

021-61017201

09016804117

Saeidi@nooretouba.ac.ir

2 خانم مبینا نورانی کارشناس رشته (ارشد) 09337845961

Noorani@nooretouba.ac.ir

3 خانم مبینا کوچکی کارشناس رشته (ارشد) 09337845541

Kouchaki@nooretouba.ac.ir

4 خانم سمانه فیروز کارشناس رشته (کارشناسی) 021-61017202

Law@nooretouba.ac.ir

5 خانم فاطمه مهدوی کارشناس رشته (کارشناسی) 09335428287

__________________

6 خانم شعله بهزادپور کارشناس  (فارغ التحصیلی) 021-61017204

faregh.nooretouba@gmail.com

Grad@nooretouba.ac.ir

7 خانم صدیقه تمادی کارشناس  (مالی دانشجویی)

021-61017209

09913209181

Mali@nooretouba.ac.ir

8 خانم آرام رضایی کارشناس  (پژوهش) 021-61017205

paziresh.nooretouba.ac.ir@gmail.com

Paziresh@nooretouba.ac.ir

 

     

                                               واحد فنی سایت و تولید محتوا

 

ردیف نام کارشناس سمت کارشناس شماره تماس

پست الکترونیکی

1 مهندس مبینا نورانی مسئول فنی سایت 09337845961 Noorani@nooretouba.ac.ir
2 مهندس فاطمه مهدوی مسئول تولید محتوا الکترونیکی 09335428287 -------
3 مهندس مبینا کوچکی  مسئول فنی  Adobe Connect   09337845541 Kouchaki@nooretouba.ac.ir

 

 

فرم ها
فهرست