دوره کارشناسی ارشد یک دوره تحصیلی که پس از دوره کارشناسی آغاز می شود و حداقل شامل ۲۸ تا ۳۲ واحد درسی است.

شیوه آموزش

برگزاری دوره کارشناسی ارشد الکترونیکی علی الاصول به شیوه آموزش محور می باشد.
تبصره- موسسات الکترونیکی می توانند حداکثر تا ۳۰ درصد دانشجویان برتر خود را بر اساس عملکرد آموزشی آنان، با تشخیص و تایید گروه آموزشی ذیربط در قالب شیوه آموزشی – پژوهشی بپذیرند.

به عبارت دیگر در صورت احراز شرایط شیوه آموزشی تحصیلی دانشجو از آموزش محور به شیوه آموزشی - پژوهشی محور تبدیل خواهد گردید.

شیوه آموزشی: شیوه ای است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون گذراندن پایان نامه دانش آموخته می شود.

شیوه آموزشی- پژوهشی: شیوه ای است که محتوای برنامه درسی آن شامل واحدهای درسی و پایان نامه است.

 

تعداد واحد پایان نامه در این شیوه حداقل ۴ و حداکثر ۶ واحد درسی برای همه رشته ها می باشد.
پایان نامه: فعالیت پژوهشی- تحقیقاتی است که در زمینه رشته تحصیلی مربوط و تحت راهنمایی استاد راهنما انجام می گیرد.

۱- دانشجو موظف است موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما تعیین و آن را به تصویب گروه آموزشی مربوطه برساند. موضوع پایان نامه پس از تایید شورای گروه قطعیت

می یابد.

۲- استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و با موافقت یکی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل استادیاری و تایید شورای آموزشی گروه تعیین می شود.

۳- انتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی، از اعضای هیات علمی همان گروه یا خارج از موسسه امکانپذیر است.

۴- دانشجو مطابق تقویم پژوهشی دانشگاه پس از تدوین پایان نامه و تایید استاد راهنما، موطف است با رعایت ضوابط موسسه در حضور هیات داوران از پایان نامه خود دفاع نماید.

• هیات داوران متشکل از استاد راهنما، استاد مشاور، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی و دو نفر از اعضای هیات علمی یا محققان و متخصصان داخل و یا خارج موسسه می باشد.
• جلسه دفاعیه بصورت حضوری یا الکترونیکی برگزار می گردد.

۵- پایان نامه توسط هیات داوران ارزشیابی می شود و نمره آن در آخرین نیمسال تحصیلی وارد کارنامه دانشجو می گردد.

۶- ارزشیابی نمره پایان نامه به شرح زیر انجام می شود:

مردود: کمتر از ۱۴
متوسط: 14/99 - ۱۵
خوب: 16/99 - ۱۷
خیلی خوب: 18/99 - ۱۸
عالی: ۱۹ - ۲۰

۷- ملاک دانش آموختگی، داشتن میانگین کل حداقل نمره ۱۴ بر اساس واحدهای گذرانده شده آموزشی و دفاع از پایان نامه است.
تبصره- چنانچه میانگین کل نمرات دانشجویی پس از گدراندن تمام واحدهای آموزشی کمتر از ۱۴ باشد اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز

سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر ۱۰ واحد از درسهایی که با نمره کمتر از ۱۴ گذرانده است. میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل ۱۴ برساند.

در اینصورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود.

۸- دانشجو پس از انتخاب عنوان پایان نامه، تا زمانی که آن را به پایان نرسانده است، موظف است نسبت به تمدید ثبت نام و اخذ درس پایان نامه اقدام نماید.

۹- چنانچه دانشجویی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی

مرتبط با رشته تحصیلی را اخذ و با میانگین کل حداقل ۱۴ بگذراند یا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود.

۱۰- چنانچه دانشجویی در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی نماید و این موضوع از سوی موسسه آموزش عالی اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم می گردد.
تبصره- احراز و اثبات تخلفات علمی دانشجویان پس از اتمام پایان نامه از سوی موسسه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادرشده خواهد شد.

۱۱- تاریخ دانش آموختگی در شیوه آموزشی – پژوهشی روز دفاع قابل قبول از پایان نامه است.

۱۲- گواهینامه پایان دوره کارشناسی ارشد به هر دو شیوه آموزشی و آموزشی- پژوهشی ارزش یکسانی داشته و می توانند در دوره تحصیلی بالاتر ادامه تحصیل دهند.

۱۳- مبنای پیشرفت و دفاع (پروژه، سمینار و پایان نامه) تقویم پژوهشی دانشگاه است و رعایت بازه های زمانی الزامی می باشد.

 

سایر مقررات

دانشجو موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از دفاع پایان نامه، نسبت به تسویه حساب با واحدهای مختلف موسسه اقدام نماید.