آیین نامه ها

دانشجویان گرامی، در فهرست زیر آیین نامه های دانشگاه فهرست گریده اند. با کلیک روی هر یک از موارد می توانید به محتوی آنها دسترسی داشته باشید:

موارد کلیدی و مهم آیین نامه های دانشگاه (مشاهده)

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی (مشاهده)

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد (مشاهده)

آیین نامه معادل سازی و تطبیق دروس کلیه مقاطع (مشاهده)

 

 

فرم های نور طوبی
فهرست