02161017219 - 09016804117
خانم دکتر ندا سعیدی
مدیر آموزش و پذیرش
 
09337845961
خانم مهندس مبینا نورانی
مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
021-61017205
خانم آرام رضایی
مسئول پژوهش
 
021-61017204
خانم شعله بهزادپور
کارشناس (فارغ التحصیلی)
 
021-61017212
خانم صدیقه تمادی
کارشناس (مالی دانشجویی)
 
021-61017202
خانم سمانه فیروز
کارشناس رشته (کارشناسی)
 
09337845541
خانم مبینا کوچکی
کارشناس رشته (ارشد)
 
فرم های نور طوبی
فهرست