آموزش بنیادی ترین راهکار یک جامعه برای رسیدن به پیشرفت، توسعه، رفاه اجتماعی و استقلال واقعی است. به همین منظور سرمایه گذازی در این امر و هماهنگ نمودن آن با نیازهای یک کشور گذرگاه اصلی توسعه پایدار و عامل کلیدی پیشرفت است. در کشور ما در کنار توجه به امر آموزش، اهمیت تربیت نیروی فرهیخته و متعهد در صدر قرار دارد. در همین راستا یکی از بزرگترین دغدغه ها آماده سازی بستری مناسب برای فعالیت اساتید در راستای تحقق اهداف فوق الذکر است. بدیهی است کیفیت و تعالی عملکرد یک فرآیند آموزشی، منوط به فعال شدن دانشجویان در یادگیری، پرورش خلاقیت، توسعه توانایی حل مسئله و کمک به خود ارزیابی آنها است. در این فرآیند بهره گیری از اعضای هیات علمی توانمند، متخصص و کارآمد برای تربیت نیروی متعهد و متخصص و حافظ ارزش های اسلامی جایگاه ویژه ای دارد که قطعاً بصورت خاص باید به آن پرداخت. در این راستا امید است با روحیه مشارکت جمعی در اجرای قوانین و مقررات جدیت بیشتری نشان داده و تلاش کنیم تا اجرای برنامه ها با حفظ کیفیت بیشتر سرعت یابد. در این راستا معاونت آموزشی به عنوان واحد برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امورآموزشی در مقاطع کارشناسی، تحصیلات تکمیلی و نظارت برحسن اجرای مقررات و آئین¬نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری واتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش وارتقاء کیفیت آموزشی واجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها وهمچنین امور مربوط به اعضای هیات علمی واحد را برعهده دارد.

NooreTouba

اهداف، راهبردها و وظایف

اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات وآیین نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی

برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه

پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی

برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی

ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن

تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب

ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر » نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها

همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه

 

فرم های نور طوبی
فهرست