نگرش جامع به سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در رأس سیاستگزاری و مدیریت شهری قرار می گیرد. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی نتایج و تبعات سیستم های شهری برای تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بوده و محتاج تحولات اساسی در سازمان و تشکیلات برنامه ریزی و مدیریت شهری است. ایجاد تعادل بین مراکز شهری بزرگ و کوچک، همکاری بین بخش های دولتی، عمومی و خصوصی و نیز تدوین استراتژی محلی در زمره سیاست های نیل به مدیریت شهری، قابل تامل هستند.

شهرهای جهان از طریق تجربه و پژوهش مسیرهایی را برای رویارویی با مشکلات توسعه شهری و محیط کشف و در طی این فرآیند، بینشی نیز نسبت به نحوه دستیابی به توسعه پایدار کسب کرده اند.

بدین ترتیب رشته مدیریت شهری به دنبال تربیت متخصصانی است که بتوانند روش های حل معضلات امروزی شهرها را ارائه کند. دوره کارشناسی ارشد مدیریت شهری محورهای زیر را در دروس و کارگاههایی که شرح آنان در برنامه حاضر ارائه شده اند، به منظور دستیابی به فضایی که بتوان به پرسش‌ها و چالش‌های فوق پاسخ داد، دنبال خواهد کرد:

  • چگونگی بهبود محیط شهری با رویکرد مدیریت شهری
  • روش‌های برتر تصمیم گیری محیط شهری
  • روش‌های اجرای استراتژی محیطی و مدیریت شهری
  • افزایش توان مدیریتی برای برنامه ریزی و مدیریت شهر
  • روش‌های موثر برای بکارگیری منابع موجود در جهت مدیریت شهری پایدار

 

ضرورت و اهمیت ایجاد رشته:

تجارب دهه‌های اخیر شهرسازی حاکی از آن است که شهر سنتی در محدوده فضایی و عملکردی گذشته از یک طرف قادر به تأمین نیازهای کنونی سکونتگاهها و ساکنین آن نبوده و از طرف دیگر، توان بهره‌برداری از امکانات نوین را نیز ندارد. سگونتگاههای کنونی نیز در فضایی به مراتب گسترده تر و با عملکردها و نیازهای به مراتب پیچیده تر از گذشته عمل می کنند. در چنین شرایطی هدف شهرسازی نمی‌تواند صرفاً ساماندهی کالبدی – فضایی یا اجتماعی – اقتصادی تعیین شود، بلکه لازم است پا را فراتر گذاشته و هدف بنیادی مدیریت شهری را در دستور کار شهرسازی جدید قرار داد. بنابراین مدیریت شهری به عنوان دوره کارشناسی ارشد و گروه دانشگاهی چه از نظر مقوله و چه از نظر ارزشی و عملکردی کاملاً با اهداف و دیدگاههای جدید منطبق می باشد.

طول دوره: دوره کارشناسی ارشد مدیریت شهری حداقل 3 نیمسال و حداکثر 4 نیمسال (با احتساب یک نیمسال تحصیلی برای آن دسته از دانشجویانی که نیاز به گذراندن دروس کمبود خواهند داشت) به طول می انجامد.

 

تعداد و نوع واحد:

  • دروس اصلی                                                                                 22 واحد
  • دروس اختیاری                                                                              6 واحد
  • پایان نامه                                                                                     4 واحد

        جمع                                                                                       32 واحد  

 

فرم ها
فهرست