کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دوره ای است که طی آن دانش آموختگان این رشته بتوانند دانش لازم برای تهیه طرح های توسعه شهری مورد نیاز کشور را فرا گرفته و بتوانند رابط مناسبی بین برنامه های دیگر شهرسازی بوده و نظارت و مراقبت بر توسعه پایدار شهری بر اساس سیاستها و طرح های مصوب را بر عهده گیرند.

اهداف مشخص این دوره به شرح زیر است:

  • گسترش دانش و مهارت برنامه ریزی شهری به منظور تربیت نیروی انسانی آگاه و کار آمد که بتواند نقش اساسی در هدایت توسعه شهری کشور داشته باشد.
  •  تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز برای رفع نیازهای مربوط به برنامه ریزی شهری در کشور
  •  تقویت زمینه های علمی و فنی و تخصصی شهرسازی در حیطه برنامه ریزی شهری

نقش و توانائی دانش آموختگان:

شهرسازی در عین تخصصی بودن ، دارای خصلت و ویژگیهای میان رشته ای است و تقویت زمینه های مختلف آن از جمله برنامه ریزی شهری در ارتباط و هماهنگ و تنگاتنگ با برنامه ریزی منطقه ای ، طراحی شهری ، مدیریت شهری و برنامه ریزی مسکن می تواند زمینه های رشد و تعالی این رشته در کشور را فراهم کند. دانش آموختگان این رشته می توانند در فرایند برنامه ریزی و بهبود شرایط زیست مناطق شهری کشور نقش موثری داشته و با مشارکت در تهیه طرحهای توسعه شهری و نظارت بر اجرای این طرح ها عملاً در فرایند شهرسازی کشور نقش و وظیفه اجراء خود را ایفا نمایند.

دانش آموختگان این رشته می توانند در نهادهای مختلف شهرسازی کشور از جمله ادارات و سازمانهای تابعه وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشور ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، شهرداریها ، دفاتر فنی استانداریها و همچنین دفاتر مهندسین مشاور نقش موثری در تهیه و اجراء و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه شهری کشور داشته باشند.

طول دوره و شکل نظام:

دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری حداقل 3 نیمسال و حد اکثر 4 نیمسال ( با احتساب یک نیمسال تحصیلی برای آن دسته از دانشجویانی که نیاز به گذراندن دروس کمبود خواهند داشت) به طول می انجامد.

 

شرایط پذیرش دانشجو :

بر اساس ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

تعداد واحد های درسی:

تعداد کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 32 واحد و به شرح زیر است:

   × دروس اصلی                              22 واحد

   × دروس اختیاری                           6 واحد

  × پایان نامه                                   4 واحد

               جمع                                    32 واحد 

 

فرم ها
فهرست