سمت : مدیر گروه حقوق خصوصی

نام و نام خوانوادگی : عباس خواجه پيری

مدرک تحصیلی : دکترای حقوق تطبیقی بین الملل

شماره تماس : -----------

پست الکترونیکی : Khajehpiri@gmail.com

سمت : کارشناس رشته مدیریت مالی - مدیریت بازرگانی

نام و نام خوانوداگی : صبا نثیر

تحصیلات : کارشناسی ارشد کامپیوتر

شماره تماس : 09353734928

پست الکترونیکی : snoseir.nooretouba@gmail.com

سمت : مدیر آموزش

نام و نام خانوادگی : ندا سعیدی

تحصیلات : دکترای حقوق بین الملل

شماره تماس : 61017201-021

پست الکترونیکی : saeidi.n90@gmail.com

رویدادهای مهم

اخبار مهم

;
فهرست