دفاعیه ارشد: جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع :

عوامل تاثیرگذار تحلیل رویکرد فیس‌بوک بر تغییر نام تجاری متا و تمرکز استراتژی آن بر ایجاد متا از دیدگاه مدل کسب و کار و کارآفرینی

 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی شناسایی عوامل تاثیرگذار تحلیل رویکرد فیس‌بوک بر تغییر نام تجاری متا و تمرکز استراتژی آن بر ایجاد متا از منظر مدل کسب و کار و کارآفرینی صورت گرفته‌است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، جزء مطالعات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه متخصصان سازمان فناوری اطلاعات است. روش نمونه‌گیری به صورت نظری است. همچنین روند انتخاب مصاحبه‌شوندگان تا اشباع نظری تداوم خواهد یافت. ابزار جمع‌آوری داده‌های این پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختار یافته است. به منظور تحلیل داده‌های پژوهش حاضر، به صورت کیفی   صورت می‌گیرد.

 

 

                                                                    


 

فرم های نور طوبی
فهرست