سمت : مدیرگروه شهری

نام و نام خوانوادگی : برزو نجم طهرانی

مدرک تحصیلی : دکترای شهری

شماره تماس : -----------

پست الکترونیکی : Borzu.NajmTehrani@gmail.com

سمت : کارشناس رشته مدیریت شهری - طراحی شهری - برنامه ریزی شهری

نام و نام خوانوداگی : مبینا کوچکی

تحصیلات : کارشناسی ارشد کامپیوتر

شماره تماس : 09337845541

پست الکترونیکی : kouchaki.nooretouba@gmail.com

سمت : مدیر آموزش

نام و نام خانوادگی : ندا سعیدی

تحصیلات : دکترای حقوق بین الملل

شماره تماس : 61017201-021

پست الکترونیکی : saeidi.n90@gmail.com

رویدادهای مهم

اخبار مهم

;
فهرست