سمت : مدیرگروه کارشناسی مدیریت

نام و نام خوانوادگی : توحید قلی زاده

مدرک تحصیلی : مدیریت قرار داد های بین الملل نفت و گاز

شماره تماس : -----------

پست الکترونیکی : gholizadeh.tohid@gmail.com

سمت : کارشناس رشته مدیریت مالی - مدیریت بازرگانی

نام و نام خوانوداگی : صبا نثیر

تحصیلات : کارشناسی ارشد کامپیوتر

شماره تماس : 09353734928

پست الکترونیکی : snoseir.nooretouba@gmail.com

سمت : مدیر آموزش

نام و نام خانوادگی : ندا سعیدی

تحصیلات : دکترای حقوق بین الملل

شماره تماس : 61017201-021

پست الکترونیکی : saeidi.n90@gmail.com

رویدادهای مهم

اخبار مهم

;
فهرست