ارتباط با حوزه ریاست نورطوبی از طریق پیام رسان (TeleMedia)

با سلام

دانشجویان گرامی

میتواننداز طریق سامانه پیام رسان (TeleMedia) در اکانت خود،

با نام کاربری ایجاد شده به نام نورطوبی(ریاست) ارتباط برقرار نمایند.

با تشکر حوزه ریاست موسسه آموزش عالی نورطوبی

                                                                                                                                                                          23 اسفند 1401

رویدادهای مهم

اخبار مهم

;
فهرست