موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

Nooretouba

Nooretouba

به نام خدا

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم موسسه می رساند که از این پس می توانید به محتوای تمام دروس دوره تحصیلی خود دسترسی داشته باشید. برای دسترسی به این محتواها می توانید پس از کلیک بر روی گزینه دروس ترم جاری، اولین گزینه که محتوای همه دروس است را انتخاب نموده و فهرست دروس دوره خود را ملاحظه و از بین آنها، درس مورد نظر را انتخاب نمایید.

موفق باشید

معاونت فناوری و تولید محتوا

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

احتراماً بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره­ های کارشناسی  و کارشناسی­ ارشد می­ رساند حذف و اضافه دروس طبق تقویم آموزشی مؤسسه از روز یکشنبه مورخ 99/12/17لغایت روز چهارشنبه مورخ 99/12/20از طریق سایت مؤسسه انجام خواهد پذیرفت. لذا کلیه دانشجویانی که قصد حذف و اضافه (ترمیم) واحدهای خود را دارند می ­باید در روزهای فوق­ الذکر به سایت مؤسسه مراجعه و نسبت به حذف و اضافه خود اقدام نمایند.

ضمناً توجه به نکات ذیل برای دانشجویان دوره کارشناسی الزامی است.

  1-    نظر به اینکه نمرات بعضی از دروس بعد از انتخاب واحد نیمسال اول وارد سایت مؤسسه گردیده است کلیه دانشجویان موظفند مجدداً به سایت مؤسسه مراجعه نموده و میانگین نیمسال اول سال تحصیلی جاری 400-99 خود را چک نموده و در صورتی که معدل آنان در نیمسال اول (400-99 ) دوازده (12) و یا بالاتر می­باشد می توانند تا سقف 20 واحد و دانشجویانی که میانگین آنها بالای 17 می باشد می توانند طبق مقررات تا سقف 24 واحد انتخاب نمایند ولی دانشجویانی که میانگین نیمسال اول ( 400-99 ) آنها کمتر از 12 می باشد و در زمان ثبت نام اولیه بیشتر از 14 واحد انتخاب نموده اند می باید الزاماً واحدهای اضافی خود را تا سقف 14 واحد کاهش داده و حذف نمایند در غیر اینصورت طبق مقررات واحدهای اضافی آنها تا سقف 14 واحد از طرف آموزش مؤسسه حذف خواهد شد.

  2 -    دانشجویان موظفند پیشنیاز دروس را رعایت نمایند. لذا چناجه درس یا دروسی را در زمان ثبت نام اولیه انتخاب نموده اند و پس از اعلام نمرات مشخص گردیده که پیشنیاز آن درس یا دروس را مردود گردیده اند موظفند نسبت به حذف درس یا دروس که پیشنیاز آن را مردود گردیده اند اقدام نمایند.

 3 -    درس زبان انگلیسی به ارزش 3 واحد به برنامه دوروس ارائه شده قبلی در نیمسال دوم 400-99 رشته حقوق اضافه گردیده است لذا دانشجویانی که تا کنون موفق به گذرانیده درس فوق الذکر نگردید ه اند می توانند در زمان حذف و اضافه دروس نسبت به انتخاب درس مذکور اقدام نمایند.

  4 -    حذف و اضافه برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودیهای بهمن 1399 امکان پذیر نمی باشد.

                                                                               اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

                                                                                                 13 /99/12

بسمه تعالی

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودیهای مهر 1399 و ماقبل آن که بنا به هر دلیل طبق تقویم آموزشی مؤسسه از تاریخ 99/12/02لغایت 99/12/07 موفق به ثبت نام نگردیده اند میرساند بنا به درخواستهای مکرر این قبیل دانشجویان شورای مؤسسه به جهت مساعدت با آنان با ثبت نام با تأخیر آنها از روز سه شنبه مورخ 99/12/12لغایت روز شنبه مورخ 99/12/16موافقت به عمل آورده است. لذا ثبت نام طی روزهای فوق الذکر از طریق سایت مؤسسه صورت می پذیرد. بدیهی است مهلت اعلام شده تمدید نخواهد شد.

                                                                                                               اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

                                                                                                                                      99/12/10

صفحه1 از11