موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

سخن ریاست

 

18

 

امروزه همگان بر این باورند که اصلی ترین سرمایه هر کشوری نیروهای انسانی آموزش دیده آن می باشد. چرا که این قشر، همواره موجبات پیشرفت های علمی و توسعه آن کشور را فراهم می آورند. بقاء و موفقیت هر جامعه بستگی مستقیم به نیروهای انسانی کارآمد و نخبه آن دارد. لذا از دیرباز آموزش به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل برای بهبود کیفیت نیروی انسانی، همواره مورد توجه سیاست گذاران و مدیران محیط های علمی بوده است. بنابراین کیفیت و جایگاه علمی هر دانشگاه در گروی توانمندی های فارغ التحصیلان آن می باشد. گذر زمان و نیاز جامعه بشری، خواسته های خود را از دانشگاه تغییر می دهد.
زمانی دانشگاه های نسل اول، مأموریت آموزش محوری داشتند و توسعه آموزش در صدر برنامه ها قرار داشت؛ اما واقعیت امر نشان داد که خواسته های بشری فراتر از آموزش است و پایه هر دانشگاه می باید آموزشی – پژوهشی محور باشد، لذا دانشگاه های نسل دوم با مأموریت های پژوهش محور شکل گرفتند. سپس طرح های بنیادین به منظور تبدیل دانش به ایده و محصول مولّد کارآفرینی در دانشگاه ها شکل گرفت که بدین طریق امروزه دانشگاه های نسل سوم که مأموریت آموزشی – پژوهشی محور متکی بر دستیابی به فناوریهای نوین، بومی سازی و پانهادن در عرصه های تکنولوژی برتر و تبدیل ایده به ثروت، متولّد گردیدند. دانشگاه نسل سوم دانشگاهی خلاق، کارآفرین، کارآمد، دانش بنیان است که در راستای رفع نقاط ضعف جامعه بشری، تبدیل تهدیدها به فرصت ها و رسیدن به توسعه پایدار را در صدر برنامه های خود قرارداده است. این مؤسسه نیز تلاش نموده است در طول این مدت همگام با سایر دانشگاهها در این راه قدم بردارد و فارغ التحصیلانی را به جامعه تحویل دهد که موتور محرکه این هدف باشند. آرزوی توفیق و سعادت برای کلیه استادان، اعضای هیأت علمی، کارشناسان و پرسنل را در راستای ارتقای کیفیت و گسترش مرزهای دانش و تحقق آرمان های این مؤسسه از درگاه ایزد منان خواهانم.

سعید میرزائی
رئیس مؤسسه 

رئیس دفتر

azari

مهستی دلفان آذری