با نور طوبی آشنا شوید

موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی بعنوان یکی از موسسات آموزش عالی الکترونیکی در کشور وظیفه ارائه دوره های دانشگاهی بصورت مجازی (الکترونیکی) را دارد و در این راستا از بستر و زیر ساخت مناسبی نیز برخوردار است. مجموعه کادر علمی و فنی این دانشگاه الکترونیکی سعی بر آن دارند تا از آخرین دستاوردهای علمی و فنی در این زمینه جهت نیل به اهداف و انجام مأموریت های خود استفاده نمایند و قشر وسیعی از داوطلبین آموزش عالی در کشور را تحت پوشش خود قرار دهند.

آموزش الکترونیکی با استفاده از فن آوری های نوین در ایجاد محیط های جدید آموزشی مانند محیط های مجازی، قدمهای موثری را در راستای توسعه شبکه آموزش کشور برداشته و روش های منحصر به فردی را جهت حصول به هدف فوق ارائه نموده است. در حال حاضر این نوع از آموزش در کشور هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی در حال گسترش و ارتقاء می باشد و امیدواری زیادی وجود دارد در آینده نیز توسعه بیشتری هم بیابد.

نمایه آموزشی موسسه نور طوبی
تعداد دانشجویان فعال
1120
تعداد فارغ التحصیلان
5368
تعداد رشته
21
تعداد پایان نامه
1450
فرم های نور طوبی
فهرست