ساعت امتحان

16-18

 ساعت امتحان

 14-16

 تاریخ امتحان
حقوق جزای عمومی (1) متون حقوقی به زبان خارجی 

 یکشنبه

97/10/23

حقوق جزای اختصاصی (1) جامعه شناسی جنایی   

سه شنبه

97/10/25

پزشکی قانونی آئین دادرسی کیفری   

پنج شنبه

97/10/27

پلیس علمی و کشف علمی جرائم   حقوق جزای بین المللی  

شنبه

97/10/29

حقوق کیفری اقتصادی روانشناسی جنایی

دوشنبه

97/11/01