موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دوره­ کارشناسی ­ارشد رشته­ حقوق جزا و جرم شناسی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان

16

     یکشنبه 1401/03/29 متون فقه جزایی
مسولیت مدنی

سه شنبه

1401/03/31

جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی تطبیقی

پنج شنبه

1401/04/02

حقوق جزای عمومی2  

 شنبه

1401/04/04

حقوق جزای اختصاصی 2