ساعت امتحان

15

 تاریخ امتحان
متون فقه جزائی

 پنج شنبه

97/03/31

جرم شناسی  

شنبه

97/04/02

حقوق جزای اختصاصی 2  

دوشنبه

97/04/04

حقوق جزای عمومی 2  

چهار شنبه

97/04/06