معرفی سمینارهای مرتبط حقوق جزا و جرم شناسی

image

 

photo 2017 12 12 20 41 46

 

photo 2017 12 13 23 22 53
photo 2017 12 15 09 08 39
photo ۲۰۱۷ ۱۲ ۱۶ ۲۳ ۲۰ ۵۸