معرفی سمینارهای مرتبط حقوق جزا و جرم شناسی

 http://www.psy97.ir

 

 

 

photo ۲۰۱۸ ۰۴ ۱۶ ۰۸ ۲۸ ۰۲

 

www.confhakim.ir

photo ۲۰۱۸ ۰۴ ۱۶ ۰۸ ۲۸ ۳۶