موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

ردیف نام و نام خوانوادگی استاد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل هیات علمی تصویر استاد
1 شهلا معظمی  دانشیار دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دکتر شهلا معظمی
2 دکتر حسن مرادی استادیار

1- فوق دکتری در زمینه چگونگی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی از دانشگاه گلاسکو اسکاتلند

2-فوقدکتری در حقوق محیط زیست بین الملل در دانشکده حقوق دانشگاه لندن

3- دکتری تخصصی در زمینه نقش کشورهای در حال توسعه در پیمان بین الملللی تعرفه و تجارتGATT و سازمان تجارت جهانیWTO از دانشگاه گلاسکو اسکاتلند

1.دانشگاه گلاسکواسکاتلند

2. دانشکده حقوق دانشگاه لندن

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 444
تیمسار مهدی نجابتی  مربی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس عضو بازنشسته دانشگاه علوم انتظامی Nejabati 
 شادی عظیم زاده استادیار دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب Dr.azimzade
علی محمد علی محمدی    متخصص پزشکی قانونی و مسمویت ها دانشگاه علوم پزشکی تهران   Dr.Alimohammadi
علیرضا میلانی  استادیار دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر دکتر علیرضا میلانی
 بهروز جوانمرد استادیار دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامی Dr.javanmard
عباس خواجه پیری  استادیار دکتری تخصصی حقوق بین الملل دانشگاه هند دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز دکتر عباس خواجه پیری
روح الدین کرد علیوند  استادیار دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی پواتیه، پواتیه، فرانسه دانشگاه تربیت مدرس Dr.Alivand 
10 هادی قبولی استادیار دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد 555