برنامه امتحانات - حقوق خصوصی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

13:30

ساعت امتحان 

15:30

پنج شنبه 

96/10/21

حقوق مدنی تطبیقی اصول فقه

 شنبه 

96/10/23

متون فقه داوری بین المللی

دوشنبه 

96/10/25

حقوق تجارب تطبیقی حقوق مدنی 1

چهارشنبه 

96/10/27

 اجرای احکام و اسناد  

جمعه

96/10/29

  متون حقوقی به زبان انگلیسی

دوشنبه

96/11/02

آئین دادرسی مدنی  

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه کلاس آنلاین حقوق خصوصی

نمونه درس حقوق خصوصی