موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - حقوق خصوصی

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دوره­ کارشناسی ­ارشد رشته­ حقوق خصوصی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

9

ساعت امتحان

11

یکشنبه 1401/03/29

قواعد فقه

مسولیت مدنی

سه شنبه

1401/03/31

 حقوق مدنی 2

اجرای احکام و اسناد

پنج شنبه

1401/04/02

حقوق تجارت

شنبه

1401/04/04

حقوق بین الملل خصوصی

دوشنبه

1401/04/06

حقوق دریایی
 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه کلاس آنلاین حقوق خصوصی

نمونه درس حقوق خصوصی