برنامه امتحانات - حقوق خصوصی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8

ساعت امتحان 

13

ساعت امتحان 

15

پنج شنبه 

97/03/31

  قواعد فقه آیین دادرسی مدنی

 شنبه 

97/04/02

  حقوق مدنی 2 اجرای احکام و اسناد

دوشنبه 

97/04/04

  حقوق بین الملل خصوصی مسئولیت مدنی

چهارشنبه 

97/04/06

  حقوق تجارت

 متون حقوقی به زبان خارجی

اصول فقه

جمعه

97/04/08

 

 حقوق دریایی

داوری بین المللی

 

یکشنبه

97/04/10

حقوق مدنی تطبیقی    

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه کلاس آنلاین حقوق خصوصی

نمونه درس حقوق خصوصی