موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - حقوق خصوصی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

14

ساعت امتحان 

16

یک شنبه 

98/10/22

حقوق مدنی 1 حقوق  مدنی تطبیقی

سه شنبه 

98/10/24

اصول فقه متون فقه

پنج شنبه 

98/10/26

داوری بین المللی  آیین دادرسی مدنی

شنبه 

98/10/28

متون حقوقی حقوق تجارت تطبیقی

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه کلاس آنلاین حقوق خصوصی

نمونه درس حقوق خصوصی