برنامه امتحانات - حقوق خصوصی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

14-16

ساعت امتحان 

16-18

یک شنبه 

97/10/23

 متون حقوقی به زبان خارجی حقوق تجارت تطبیقی

سه شنبه 

97/10/25

اصول فقه  متون فقه

پنج شنبه 

97/10/27

 حقوق مدنی (1) حقوق مدنی تطبیقی

چهارشنبه 

97/04/06

  حقوق تجارت

شنبه

97/10/29

 داوری بین الملل

 آئین دادرسی مدنی

 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه کلاس آنلاین حقوق خصوصی

نمونه درس حقوق خصوصی