برنامه امتحانات - حقوق خصوصی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8-10 

ساعت امتحان 

14-16

ساعت امتحان 

16-18

یک شنبه 

98/03/26

  قواعد فقه  مدنی تطبیقی

سه شنبه 

98/03/28

  حقوق بین الملل خصوصی  تجارت تطبیقی

پنج شنبه 

98/03/30

  حقوق تجارت  آیین دادرسی مدنی

شنبه 

98/04/01

   حقوق مدنی 2 اجرای احکام و اسناد

دوشنبه

98/04/03

  حقوق دریایی

مسئولیت مدنی

چهارشنبه

98/04/05

متون حقوقی

داوری بین المللی

   

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه کلاس آنلاین حقوق خصوصی

نمونه درس حقوق خصوصی