معرفی سمینارهای مرتبط - حقوق خصوصی

 http://www.psy97.ir

 

photo ۲۰۱۸ ۰۴ ۱۶ ۰۸ ۲۸ ۰۲ 

 

 

 

www.confhakim.ir

 

photo ۲۰۱۸ ۰۴ ۱۶ ۰۸ ۲۸ ۳۶

 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه کلاس آنلاین حقوق خصوصی

نمونه درس حقوق خصوصی