موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

معرفی سمینارهای مرتبط - حقوق خصوصی

 www.ric2018.ir

 

4

 

 

 

 

www.research2019.ir

 

3

 

www.hmconf.ir

photo 2019 03 11 08 28 39

www.diniconf.ir

photo 2019 03 11 08 28 41

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه کلاس آنلاین حقوق خصوصی

نمونه درس حقوق خصوصی