موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اعضای هیئت علمی حقوق خصوصی

ردیف نام و نام خانوادگی استاد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل هیات علمی تصویر استاد
1 دکتر سید داوود آقایی استاد تمام دکتری تخصصی روابط بین الملل- حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی دانشگاه تربیت مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 دکتر آقایی

2

دکتر حسن مرادی استاد یار 1- فوق دکتری در زمینه چگونگی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی از دانشگاه گلاسکو اسکاتلند

2-فوقدکتری در حقوق محیط زیست بین الملل در دانشکده حقوق دانشگاه لندن

3- دکتری تخصصی در زمینه نقش کشورهای در حال توسعه در پیمان بین الملللی تعرفه و تجارتGATT و سازمان تجارت جهانیWTO از دانشگاه گلاسکو اسکاتلند
1.دانشگاه گلاسکواسکاتلند

2. دانشکده حقوق دانشگاه لندن

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 444

  دکتر عباس خواجه پیری استادیار دکتری تخصصی حقوق بین الملل دانشگاه هند دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

دکتر خواجه پیری 

4 دکتر شادی عظیم زاده استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

Dr.azimzade 

5 دکتر هادی قبولی استاد یار دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر قبولی 

6 دکتر احسان شمس دکتری دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران -


 

7 دکتر عباس میر شکاری استادیار دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 دکتر میرشکاری

8 دکتر رضا مسعودی  دکتری دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران -

دکتر مسعودی 

9 دکتر بهنام شکوهی   دکتری دکتری تخصصی حقوق خصوصی      

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه کلاس آنلاین حقوق خصوصی

نمونه درس حقوق خصوصی