موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - حقوق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دوره­ کارشناسی رشته­ حقوق

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

9

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان

16

     شنبه

1401/03/28

حقوق تجارت (1) دو واحدی

حقوق تجارت(1) یک واحدی

جرم شناسی

حقوق تجارت(2)

حقوق تجارت(4)

حقوق تجارت(3)

حقوق جزای اختصاصی(3)

پیشگیری از جرم

حقوق مالکیت فکری

دوشنبه

1401/03/30

مقدمه علم حقوق

حقوق سازمانهای بین المللی

اصول فقه1

اصول فقه 2

حقوق بشر در اسلام

حقوق بین الملل عمومی 1

حقوق فناوریهای نوین

 چهارشنبه

1401/04/01

حقوق مدنی 1

حقوق مدنی6


حقوق مدنی 7 (دکتر هرندی)

حقوق مدنی 7 (دکتر مسعودی)

حقوق مدنی2(دکتر هرندی)

حقوق مدنی 2 (دکتر علی امینی)

حقوق مدنی 3

 مبانی جامعه شناسی

حقوق مدنی 4 (دکتر هرندی)

حقوق مدنی 4 (دکتر میرشکاری)

    جمعه 1401/04/03

حقوق اساسی 1

آئین دادرسی مدنی3

حقوق جزای عمومی 1   حقوق جزای اختصاصی 2

آئین دادرسی مدنی 1

حقوق مدنی 8 دو واحدی (دکتر هرندی)

حقوق مدنی 8 دو واحدی (دکتر خواجه پیری)

حقوق مدنی 8 سه واحدی(دکتر خواجه پیری)

حقوق مدنی 5  (دکتر هرندی)

حقوق مدنی5 (دکتر امامی)

 مبانی علم اقتصاد

    شنبه 1401/04/04

تربیت بدنی 1

تفسیر موضوعی قرآن

حقوق تطبیقی

داوری بین المللی

حقوق دریایی

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

حقوق بین الملل عمومی 2

ورزش1

   یکشنبه  1401/04/05

متون فقه 4

زبان عمومی

فارسی عمومی

انقلاب اسلامی ایران

قواعد فقه1 یک واحدی

حقوق تجارت الکترونیک

آئین دادرسی مدنی 2

پزشکی قانونی یک واحدی

دوشنبه  1401/04/06

اندیشه اسلامی 1

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

حقوق کیفری کودکان و نوجوانان

اندیشه اسلامی 2

کیفرشناسی

حقوق بین الملل خصوصی2

حقوق بین الملل عمومی 3

حقوق بین الملل خصوصی1 عربی

سه شنبه 1401/04/07

حقوق اداری 1

حقوق جزای اختصاصی1 (دو واحدی)

حقوق کار

متون حقوقی 4

متون حقوقی 2 یک واحدی(دکتر آل شیخ)

متون حقوقی 2 دو واحدی (دکتر مرادی)

متون حقوقی 3 (دکتر مرادی)

متون فقه 3

چهارشنبه

1401/04/08

حقوق مالیه عمومی

آئین دادرسی کیفری یک (دکتر جوانمرد)

آئین دادرسی کیفری یک (دکتر پله پور)

حقوق اساسی 2

دانش خانواده و جمعیت

حقوق اساسی 3

جرم شناسی کودکان و نوجوانان

حقوق جزای عمومی 3

ادله اثبات دعوی

پنج شنبه

1401/04/09

متون حقوقی 1 یک واحدی

متون حقوقی 1 دو واحدی

حقوق جزای اختصاصی4

حقوق اداری2

متون فقه 2

آئین دادرسی کیفری 2 (دکتر جوانمرد)

آئین دادرسی کیفری 2 (دکتر پله پور)

حقوق ثبت

جمعه

1401/04/10

کلیات حقوق جزا

اجرای احکام مدنی

متون فقه1

روش تحقیق

حقوق جزای عمومی 2

کار آموزی قضایی

قواعد فقه2

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه درس کارشناسی حقوق

نمونه کلاس آنلاین کارشناسی حقوق