برنامه امتحانات - حقوق

تاریخ

امتحان

ساعت امتحان

8:30

ساعت امتحان

10:30

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان

16

شنبه

97/10/22

حقوق تجارت 1

جرم شناسی

حقوق تجارت4

حقوق تجارت2

حقوق تجارت 3

حقوق جزای اختصاصی 3

 مالکیت معنوی

 

دوشنبه

97/10/24

مقدمه علم حقوق

 

اصول فقه 1

حقوق سازمان های بین المللی

اصول فقه 2 

 

حقوق بین الملل عمومی 1

سه شنبه

97/10/25

ورزش 1

 

حقوق دریایی

حقوق تطبیقی 

حقوق بین المللی عمومی 2 

چهارشنبه

97/10/26

حقوق مدنی 1 ( دکتر هرندی)

حقوق مدنی 1 (دکتر میرشکاری)

حقوق مدنی 6

حقوق مدنی 2 (دکتر هرندی)

حقوق مدنی 2 (دکتر شمس)

حقوق مدنی 7 (دکتر هرندی)

حقوق مدنی 7 (دکتر میر شکاری)

 

حقوق مدنی 3

پلیس علمی

 

حقوق مدنی 4 (دکتر هرندی)

حقوق مدنی 4 (دکتر میرشکاری)

 

جمعه

97/10/28

حقوق اساسی 1

آئین دادرسی مدنی 3

 

حقوق جزای عمومی 1

حقوق جزای اختصاصی 2

 

 آئین دادرسی مدنی 1

حقوق مدنی 8 ( دکتر هرندی)

حقوق مدنی 8 ( دکتر خواجه پیری)

 

حقوق مدنی 5 (دکتر هرندی)

حقوق مدنی 5 ( دکتر امامی)

یکشنبه

97/10/30

زبان انگلیسی

متون فقه 4

 

فارسی عمومی

 

قواعد فقه 1

 

آئین دادرسی مدنی 2

پزشکی قانونی 

دوشنبه

97/11/01

اندیشه اسلامی 1

بزهکاری اطفال 2

اندیشه اسلامی 2

کیفر شناسی

حقوق بین المللی خصوصی 1

 

حقوق بین المللی خصوصی 2

 

سه شنبه

97/11/02

حقوق اداری 1

حقوق جزای اختصاصی 1

 

حقوق کار

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

 

متون حقوقی 2

 

 متون فقه 3

رویه قضائی 

چهارشنبه

97/11/03

حقوق مالیه عمومی

انقلاب اسلامی ایران

 

حقوق اساسی 2

دانش خانواده و جمعیت

 

حقوق اساسی 3

بزهکاری اطفال 1

 

حقوق جزای عمومی 3

ادله اثبات دعوی

پنجشنبه

97/11/04

حقوق ثبت

حقوق اداری 2

آئین دادرسی کیفری 1

متون فقه2 

آئین دادرسی کیفری 2

متون حقوقی 1

تربیت بدنی 1

جمعه

97/11/05

کلیات حقوق جزا

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

متون فقه 1

تفصیر موضوعی قرآن

حقوق جزای عمومی 2

کارآموزی قضائی

قواعد فقه 2

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه درس کارشناسی حقوق

نمونه کلاس آنلاین کارشناسی حقوق