برنامه امتحانات - حقوق

تاریخ

امتحان

ساعت امتحان

8:30

ساعت امتحان

10:30

ساعت امتحان

13:30

ساعت امتحان

15:30

چهارشنبه

96/10/20

حقوق تجارت 1

حقوق بین الملل خصوصی 2

حقوق تجارت 4

حقوق تجارت 2

قواعد فقه 2

حقوق تجارت 3

حقوق تطبیقی

جمعه

96/10/22

مقدمه علم حقوق

حقوق اساسی 2

متون حقوقی 1

اصول فقه 2

متون فقه 2

حقوق ثبت (اختیاری)

اصول فقه 1

مالکیت معنوی (اختیاری)

یکشنبه

96/10/24

حقوق مدنی 1

مبانی علم اقتصاد

قواعد فقه1

حقوق مدنی 2

حقوق مدنی 6

حقوق مدنی 3

حقوق مدنی 8

متون فقه 3

بزهکاری اطفال 2 (اختیاری)

سه شنبه

96/10/26

حقوق اساسی 1

حقوق جزای اختصاصی 2

حقوق جزای عمومی 1

حقوق جزای اختصاصی 1

حقوق جزای عمومی 2

حقوق جزای اختصاصی 3

حقوق جزای عمومی 3

جرم شناسی

پنج شنبه

96/10/28

زبان انگلیسی

حقوق سازمان های بین المللی

فارسی عمومی

متون فقه 4

حقوق اداری 2

متون حقوقی 2

حقوق مدنی 5

پزشکی قانونی

جمعه

96/10/29

مبانی جامعه شناسی

کلیات حقوق جزا

عربی

 

شنبه

96/10/30

حقوق اداری 1

حقوق کار

حقوق بین الملل خصوصی 1

 

حقوق بین الملل عمومی 1

کیفرشناسی ( اختیاری )

حقوق بین الملل عمومی 2

حقوق دریایی ( اختیاری )

 

دوشنبه

96/11/02

اندیشه اسلامی 1

حقوق مدنی 7

اندیشه اسلامی 2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

اخلاق اسلامی

بزهکاری اطفال 1 (اختیاری)

حقوق مدنی 4

رویه قضائی (اختیاری)

 

چهارشنبه

96/10/04

تفسیر موضوعی قرآن

تربیت بدنی 1

انقلاب اسلامی ایران

کارآموزی قضائی

دانش خانواده و جمعیت

پلیس علمی (اختیاری)

 ورزش 1 ( معادل تربیت بدنی 2)

چهارشنبه

96/11/05

حقوق مالیه عمومی

آئین دادرسی کیفری 1 

 آئین دادرسی کیفری 2

متون فقه 1

 آئین دادرسی مدنی 1

آئین دادرسی مدنی 3

 آئین دادرسی مدنی 2

ادله اثبات دعوی

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه درس کارشناسی حقوق

نمونه کلاس آنلاین کارشناسی حقوق