برنامه امتحانات - حقوق

تاریخ

امتحان

ساعت امتحان

8

ساعت امتحان

10

ساعت امتحان

13

ساعت امتحان

15

چهارشنبه

97/03/30

حقوق تجارت 1

حقوق بین الملل خصوصی 2

حقوق تجارت4

حقوق تجارت2

قواعد فقه 2

حقوق تجارت 3

حقوق تطبیقی

جمعه

97/04/01

مقدمه علم حقوق

متون حقوقی 1

اصول فقه 1

اصول فقه 2

متون فقه 2

حقوق ثبت

مالکیت معنوی

یکشنبه

97/04/03

حقوق مدنی 1

قواعد فقه1

حقوق مدنی 2

حقوق مدنی 6

حقوق مدنی 3

حقوق مدنی 8

متون فقه 3

بزهکاری اطفال 2

سه شنبه

97/04/05

مالیه عمومی 

حقوق جزای اختصاصی 2

حقوق جزای عمومی 1

حقوق جزای اختصاصی 1

حقوق جزای عمومی 2

حقوق جزای اختصاصی 3

حقوق جزای عمومی 3

جرم شناسی

پنج شنبه

97/04/07

زبان انگلیسی

حقوق سازمان های بین المللی

فارسی عمومی

متون فقه 4

متون حقوقی 2

حقوق مدنی 5

پزشکی قانونی

جمعه

97/04/08

مبانی جامعه شناسی

تربیت بدنی 1

مبانی علم اقتصاد

عربی

پلیس علمی

 

شنبه

97/04/09

حقوق اداری 1

حقوق کار

حقوق بین الملل خصوصی 1

 حقوق اداری 2

حقوق بین الملل عمومی 1

کیفرشناسی 

حقوق بین الملل عمومی 2

حقوق دریایی 

 

دوشنبه

97/04/11

اندیشه اسلامی 1

حقوق مدنی 7

اندیشه اسلامی 2

بزهکاری اطفال 1

اخلاق اسلامی

رویه قضایی

حقوق مدنی 4

تاریخ تحلیلی صدر اسلام 

چهارشنبه

97/04/13

تفسیر موضوعی قرآن

حقوق اساسی 1

حقوق اساسی 2

دامش خانواده و جمعیت

کارآموزی قضایی

انقلاب اسلامی ایران

 ورزش 1 

پنج شنبه

97/04/14

کلیات حقوق جزا

آئین دادرسی کیفری 1 

 آئین دادرسی کیفری 2

متون فقه 1

 آئین دادرسی مدنی 1

آئین دادرسی مدنی 3

 آئین دادرسی مدنی 2

ادله اثبات دعوی

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه درس کارشناسی حقوق

نمونه کلاس آنلاین کارشناسی حقوق