موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اعضای هیئت علمی کارشناسی حقوق

ردیف نام و نام خانوادگی استاد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل هیات علمی تصویر استاد
1 دکتر سید داوود آقایی استاد تمام دکتری تخصصی روابط بین الملل- حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تهران  دکتر داوود آقایی
2 دکتر اسدالله امامی عضو هیات علمی دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران علوم قضایی دکتر اسد الله امامی 
3 دکتر شهلا معظمی استادیار دکتری تخصصی علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران دکتر شهلا معظمی 
4 دکتر محمدجعفری هرندی دانشیار دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری  دکتر محمد جعفر هرندی
5 دکتر محمد بهرامی خوشکار دانشیار دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مطهری دانشگاه مطهری  آیت ﷲ دکتر محمد بھرامی خوشکاریکی
6 دکتر ولی رستمی دانشیار دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه تهران دانشگاه تهران دکتر ولی رستمی 
7 دکترصدرالدین  شجاع الدین دانشیار کتری تخصصی ورزش درمانی و بازسازی دانشگاه اکادمی دولتی موسکو دانشگاه تربیت معلم دکتر صدر الدین شجاع الدین 
8 دکتر سید جعفر کاظم پور - دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران -  دکتر سید جعفر کاظم پور
9 دکتر عباس خواجه پیری - دکتری تخصصی حقوق بین الملل دانشگاه هند دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دکتر عباس خواجه پیری 
10 دکتر محمد زرنگ استادیار دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)  
11 دکتر مسعود میرزایی - دکتری تخصصی مدیریت استرانژیک دانشگاه عالی دفاع ملی -  دکتر مسعود میرزایی
12 دکترعلیرضا میلانی استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامشهر دکتر علیرضا میلانی 
13 دکتر عباس گلدوست پزشک دکتری تخصصی - پزشکی علوم پزشکی ایران - دکتر عباس گلدوست 
14 دکتر مجید سربازیان استادیار دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران دانشگاه شیراز دکتر مجید سربازیان 
15 دکتر سید محمد هادی قبولی درافشان استاد یار دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد  دکتر سید محمد هادی قبولی درافشان
16 دکتر طاهر حبیب زاده استاد یار دکتری تخصصی حقوق فناوری اطلاعات – حقوق تجارت الکترونیک دانشگاه منچستر انگلستان پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف  دکتر طاهر حبیب زاده
17 دکتر بهروز جوانمرد استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامی دکتر بهروز جوانمرد 
18 دکتر عباس میر شکاری استادیار دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران دانشگاه علم و فرهنگ  دکتر عباس میر شکاری
19 دکتر آزاده سادات طاهری استادیار دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه تهران دانشگاه سمنان دکتر آزاده سادات طاهری 
20 دکتر عطا الله رودگر - دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس - دکتر عطااله رودگر 
21 دکتر محسن شریعتی مربی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه آزاداسلامی واحدیادگار امام  دکتر محسن شریعتی
22 محمد اویسی کیا - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی -  دکتر محمد اویسی کیا
23 دکتر رضا مسعودی - دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران -  دکتر رضا مسعودی
24 دکترشیما اسمعیل زاده - دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید - دکتر شیما اسماعیل زاده 
25 دکتر احسان شمس - دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران -  دکتر احسان شمس
26 دکترسارا مدنیان - دکتری تخصصی جامعه شناسی دانشگاه اصفهان - دکتر سارا مدنیان 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه حقوق

نمونه درس کارشناسی حقوق

نمونه کلاس آنلاین کارشناسی حقوق