اعضای هیئت علمی گروه مهندسی و مدیریت پروژه

 ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تصویر استاد
1 یاسر گلدوست دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس یاسر گلدوست
2 احسان اله اشتهاردیان دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr.Eshtehardian 
3  حسین اشکوه دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr oshkooh 
4 هادی تلخابی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr.Talkhabi 
5 پیام حبیبی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی mohandes habibi 
6 امیرحسین خامنه دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  Dr.Khamene
7 امیر خانلری دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران Dr.Khanlari 
8  مهدی دلاوری دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Delavari 
9 بابک داریوش دکتری معماری  دانشگاه ژنو  Mohandes Darioush
10 علی اکبر شیرزادی جاوید دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت Dr.Shirzadi 
11 حمیدرضا عباسیان دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت عمران دانشگاه امیرکبیر Dr.Abbasian 
12 مجتبی عزیزی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  Dr.Azizi
13 محمد فشارکی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران Dr Fesharaki 
14 احمدرضا قاسمی دکتری مدیریت صنعتی  دانشگاه تهران Dr.Ghasemi 
15 رسول کریمی دکتری مدیریت پروژه و ساخت  دانشگاه تربیت مدرس  
16  امید تاسا دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت  دانشگاه علوم و تحقیقات تهران  
17 حمیدرضا مهاجرانی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr.Mohajerani 
18 عصمت اله نورزایی دکتری مهندسی راه و روسازی دانشگاه تهران  Dr.Noorzayi
19 احمد یزدان پناه دکتری مدیریت دانشگاه تهران  Dr.YazdanPanah
20 محمدباقر افشار بکشلو دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تهران Dr.Afshar