معرفی سمینارهای مرتبط - مهندسی و مدیریت پروژه

 

 

IPMC14 poster 

http://iipmc.com/

 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مدیریت پروژه و ساخت

نمونه کلاس آنلاین مدیریت پروژه و ساخت