موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مدیریت پروژه و ساخت

تاریخ امتحان

 ساعت امتحان 

8

ساعت امتحان 

11

چهارشنبه 

99/04/25

فناوری های نوین ساخت 

روش های آماری و تحقیق در عملیات مدیریت

شنبه

99/04/28

روش های مدیریت پروژه 1 

مدیریت سیستم اطلاعاتی

دوشنبه

99/04/30

سمینار و روش تحقیق

برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها 

یکشنبه 

99/05/01

قوانین و مقررات پیمان  

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مدیریت پروژه و ساخت

نمونه کلاس آنلاین مدیریت پروژه و ساخت