موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مدیریت پروژه و ساخت

تاریخ امتحان

 ساعت امتحان 

8:30

ساعت امتحان 

11

یکشنبه 

98/10/22

نظریه های مدیریت پیشرفته

 

روش های مدیریت پروژه 2

سه  شنبه

98/10/24

مدیریت مالی پروژه

 

پروژه های موردی مدیریت

پنج شنبه 

98/10/26

سیستم های ساختمانی و روش های اجرا

مدیریت و مهندسی ارزش

 

شنبه 

98/10/28

کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه مدیریت تدارکات پروژه

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مدیریت پروژه و ساخت

نمونه کلاس آنلاین مدیریت پروژه و ساخت