برنامه امتحانات - مدیریت پروژه و ساخت

تاریخ امتحان

 ساعت امتحان 

8:30

ساعت امتحان 

10:30

ساعت امتحان

13:30 

پنج شنبه 

96/10/21

 روش های مدیریت پروژه 2 نظریه های مدیریت پروژه  

 شنبه 

96/10/23

 روش های آماری و تحقیق در عملیات در مدیریت مدیریت مالی پروژه  

دوشنبه 

96/10/25

کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه قوانین و مقررات پیمان  

چهارشنبه 

96/10/27

پروژه های موردی مدیریت فناوری های نوین ساخت  

جمعه

96/10/29

  سیستم های ساختمانی و روش های اجرا کاربرد هوش مصنوعی

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مدیریت پروژه و ساخت

نمونه کلاس آنلاین مدیریت پروژه و ساخت