موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مدیریت پروژه و ساخت

                     برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دوره­ کارشناسی­ ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

9

ساعت امتحان

11

شنبه

99/11/11

نظریه های مدیریت پروژه

روشهای مدیریت پروژه 2

روشهای مدیریت پروژه(1)

دوشنبه 99/11/13

مدیریت تدارکات پروژه

سمینار تخصصی

مدیریت و مهندسی ارزش
چهار شنبه 99/11/15

مدیریت مالی پروژه

پروژه های موردی مدیریت

سمینار و روش تحقیق

جمعه

99/11/17

سیستم های ساختمانی و روشهای اجرا

کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه

یکشنبه

99/11/19

روشهای آماری و تحقیق در عملیات

سه شنبه

99/11/21

مدیریت سیستم های اطلاعاتی

پنج شنبه

99/11/23

برنامه ریزی و سازماندهی طرحها

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مدیریت پروژه و ساخت

نمونه کلاس آنلاین مدیریت پروژه و ساخت