برنامه امتحانات - مدیریت پروژه و ساخت

تاریخ امتحان

 ساعت امتحان 

8:30-10:30

ساعت امتحان 

11-13

ساعت امتحان 

 14-16

یکشنبه 

97/10/23

نظریه های مدیریت پروژه روش های مدیریت پروژه (2)  

سه  شنبه

97/10/25

مدیریت مالی پروژه روش های آماری و تحقیق در عملیات مدیریت  

پنج شنبه 

97/10/27

کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه

ساعت 8:30 الی 12:30

 سیستم های ساختمانی و روش های اجرا  

شنبه 

97/10/29

مدیریت تدارکات پروژه  پروژه های موردی مدیریت سمینار و روش تجقیق

دوشنبه

97/11/01

  روش های مدیریت پروژه (1)  

چهارشنبه

97/11/03

  برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها  

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مدیریت پروژه و ساخت

نمونه کلاس آنلاین مدیریت پروژه و ساخت