برنامه امتحانات - مدیریت پروژه و ساخت

تاریخ امتحان

 ساعت امتحان 

8

ساعت امتحان 

10

پنج شنبه 

97/03/31

سمینار و روش تحقیق برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها

 شنبه 

97/04/02

روش های مدیریت پروژه 1 تحقیق در عملیات 2

دوشنبه 

97/04/04

مدیریت و مهندسی ارزش

مدیریت سیستم اطلاعاتی

 

چهارشنبه 

97/04/06

مدیریت تدارکات پروژه  

جمعه

97/04/08

 

روشهای مدیریت پروژه 2

کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه

چهارشنبه

97/04/11

  روش های آماری و تحقیق در عملیات

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مدیریت پروژه و ساخت

نمونه کلاس آنلاین مدیریت پروژه و ساخت