برنامه امتحانات - مهندسی فناوری اطلاعت گرایش تجارت الکترونیک

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8-10

ساعت امتحان 

11-13

یک شنبه 

98/03/26

مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری

امنیت تجارت الکترونیکی

برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

سه شنبه

98/03/28

مسائل حقوقی و اخلاقی در فناوری اطلاعات

استراتژی های تجارت الکترونیکی

پنج شنبه

98/03/30

 سمینار و روش تحقیق هوش تجاری

شنبه

98/04/01

   مبانی اقتصاد مهندسی

چهارشنبه 

98/04/05

   مدیریت زنچیره عرضه

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه تجارت الکترونیک

نمونه درس تجارت الکترونیک

نمونه کلاس آنلاین تجارت الکترونیک