برنامه امتحانات - تجارت الکترونیک

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8:30

ساعت امتحان 

10:30

پنجشنبه 

96/10/21

 بازاریابی الکترونیکی مدیریت زنجیره عرضه

شنبه

96/10/23

 سیستم های پرداخت الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری

دوشنبه

96/10/25

 برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته روش تحقیق و سمینار

چهارشنبه

96/10/27

تجارت الکترونیکی  

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه تجارت الکترونیک

نمونه درس تجارت الکترونیک

نمونه کلاس آنلاین تجارت الکترونیک