موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دوره­ کارشناسی ­ارشد رشته­ فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان

16

 یکشنبه 1401/03/29 امنیت تجارت الکترونیک
 مدیریت ارتباط با مشتری
 سه شنبه 1401/03/31 استراتژیهای تجارت الکترونیکی

روش تحقیق و سمینار

پنج شنبه

1401/04/02

هوش تجاری

مباحث ویژه

 شنبه

1400/04/04

 مبانی اقتصاد مهندسی

مهندسی مجدد فرایندهای تجاری

مباحث پیشرفته فناوری اطلاعات

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه تجارت الکترونیک

نمونه درس تجارت الکترونیک

نمونه کلاس آنلاین تجارت الکترونیک