برنامه امتحانات مهندسی فناوری اطلاعات

 تارخ امتحان

ساعت امتحان

8:30

پنجشنبه 

96/10/21

 مدیریت برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

 شنبه 

96/10/23

 معماری سازمانی فناوری اطلاعات

 دوشنبه 

96/10/25

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته 

 چهارشنبه 

96/10/27

شبکه های کامپیوتری