برنامه امتحانات مهندسی فناوری اطلاعات

 تارخ امتحان

ساعت امتحان

10

پنجشنبه 

97/03/31

امنیت شبکه پیشرفته

 شنبه 

97/04/02

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

 دوشنبه 

97/04/04

سیستم های عامل پیشرفته

 چهارشنبه 

97/04/06

پایگاه داده (جبرانی)