برنامه امتحانات مهندسی فناوری اطلاعات

 تارخ امتحان

ساعت امتحان

8-10

ساعت امتحان

11-13

یکشنبه 

98/03/26

 

مدیریت برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

 امنیت شبکه پیشرفته

سه شنبه 

98/03/28

  شبکه های کامپیوتری پیشرفته 

 پنج شنبه 

98/03/30

شبکه های چندرسانه ای معماری سازمانی فناوری اطلاعات

 شنبه 

98/04/01

مباحث پیشرفته فناوری اطلاعات پایگاه داده

 شنبه 

98/04/03

 

شبکه های کامپیوتری 

داده کاوی