موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات رشته مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی

              برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 دوره­ کارشناسی­ ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان

16

یکشنبه 1400/04/13

امنیت شبکه پیشرفته (دکتر مهدی حسنی نسب)

شبکه های چند رسانه ای (دکتر مهدی حسنی نسب)

سیستم های عامل پیشرفته (دکتر محمد حسین یلمه)

پنج شنبه 1400/04/17

شبکه های کامپیوتری پیشرفته (دکتر امیررضا مؤمن)

مباحث پیشرفته فناوری اطلاعات(دکتر مرتضی سرگلزایی جوان)

مدیریت برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته(دکتر ایوب محمدیان)

دوشنبه

1400/04/21

معماری سازمانی فناوری اطلاعات(دکتر محسن رهنمافرد)

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته(دکتر ایوب محمدیان)

چهارشنبه

1400/04/23

پایگاه داده (جبرانی) دکتر عماد فرازمند

شبکه های کامپیوتری (جبرانی) دکتر سعید سلطانعلی