موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی و مدیریت پروژه

 ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تصویر استاد
1 یاسر گلدوست دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس یاسر گلدوست
2 احسان اله اشتهاردیان دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr.Eshtehardian 
3  حسین اشکوه دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr oshkooh 
4 محمدباقر افشار دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تهران Dr.Afshar
5 امید تاسا دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علوم و تحقیقات  
6 هادی تلخابی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr.talkhabi
7 پیام حبیبی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی mohandes habibi 
8 امیرحسین خامنه دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  Dr.Khamene
9 امیر خانلری دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران Dr.Khanlari 
10  مهدی دلاوری دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Delavari 
11 جلال رضایی نور دکتری مهندسی صنایع - مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت  Dr.RezaeiNoor
12 صادق سپندارند دکتری مدیریت استراتژیک  دانشگاه علامه طباطبایی Dr.Sepandarand
13 علی اکبر شیرزادی جاوید دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت Dr.Shirzadi 
14 حمیدرضا عباسیان دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت عمران دانشگاه امیرکبیر Dr.Abbasian 
15 مجتبی عزیزی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  Dr.Azizi
16 محمد فشارکی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران Dr Fesharaki 
17 رحیم فوکردی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی Dr.Fokerdi 
18 احمدرضا قاسمی دکتری مدیریت صنعتی  دانشگاه تهران Dr.Ghasemi 
19 رسول کریمی دکتری مدیریت پروژه و ساخت  دانشگاه تربیت مدرس  
20 رضا مسعودی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران Dr Masoudi
21 حمیدرضا مهاجرانی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr.Mohajerani 
22 عصمت اله نورزایی دکتری مهندسی راه و روسازی دانشگاه تهران  Dr.Noorzayi
23 احمد یزدان پناه دکتری مدیریت دانشگاه تهران  Dr.YazdanPanah

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مهندسی و مدیریت ساخت

نمونه کلاس آنلاین مهندسی و مدیریت ساخت