برنامه امتحانات - مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8:30-10:30

ساعت امتحان 

11-13

ساعت امتحان 

 14-16

یکشنبه 

97/10/23

مدیریت پروژه

مدیریت خطر پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

سه شنبه 

97/10/25

روش های ساخت

ورودی های مهر 96 و مهر 97

   

پنج شنبه 

97/10/27

تحقیق در عملیات

مدیریت ماشین آلات ساخت 

 

شنبه

97/10/27

    روش تحقیق و سمینار

چهارشنبه

97/11/03

  سیستم های اطلاعات مدیریت  

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مهندسی و مدیریت ساخت

نمونه کلاس آنلاین مهندسی و مدیریت ساخت