برنامه امتحانات - مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8:30

ساعت امتحان 

10:30

پنجشنبه 

96/10/21

 مدیریت خطر پروژه مدیریت پروژه

 شنبه 

96/10/23

آمار و احتمالات پیشرفته مدیریت مالی و حسابداری پروژه

دوشنبه 

96/10/25

روش های ساخت 

مدیریت و مقررات پیمان

روش تحقیق و سمینار

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مهندسی و مدیریت ساخت

نمونه کلاس آنلاین مهندسی و مدیریت ساخت