برنامه امتحانات - مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8

ساعت امتحان 

10

پنجشنبه 

97/03/31

سمینار روش تحقیق مدیریت ماشین آلات ساخت

 شنبه 

97/04/02

برنامه ریزی و کنترل پروژه مدیریت و مقررات پیمان

دوشنبه 

97/04/04

سیستم های اطلاعات مدیریت

مدیریت خطر پروژه

 

چهارشنبه

97/04/06

  مدیریت پروژه

جمعه

97/04/08

مدیریت منایع انسانی  

دوشنبه

97/04/11

  آمار و احتمال پیشرفته

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مهندسی و مدیریت ساخت

نمونه کلاس آنلاین مهندسی و مدیریت ساخت