موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

 

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

8-10

ساعت امتحان

11-13

ساعت امتحان

14-16

ساعت امتحان

16-18

یکشنبه

98/03/26

    تجارت الکترونیکی 2  مدیریت مالی

سه شنبه

98/03/28

  اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی مدیریت تبلیغات و برند  

پنج شنبه

98/03/30

    مدیریت منابع انسانی پیشرفته  

 شنبه

98/04/01

مدیریت رفتار مصرف کننده

بازاریابی بین المللی و صادرات

 

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

تجارت الکترونیک 1

 

دوشنبه

98/04/03

  اخلاق و احکام کسب و کار  نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته   

چهارشنبه

98/04/05

استراتژی بازرگانی بین المللی مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات  روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت   

جمعه

98/04/07

    تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  

 

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8-10

ساعت امتحان

11-13

ساعت امتحان

14-16

ساعت امتحان 

16-18

شنبه

98/03/25

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
( ریاضی1)

مبانی مهندسی مالی

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی
( ریاضی2)

 اصول مدیریت مالی 1

نهادهای پولی و مالی

 اصول مدیریت مالی 2

برنامه ریزی ماالیاتی

دوشنبه

98/03/27

اصول حسابداری 1

اقتصاد سنجی

اصول حسابداری 2

حسابداری صنعتی

 

حسابرسی

بازاریابی و مدیریت بازار 

 

مبانی بانکداری و مدیریت بانک

 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 

چهارشنبه

98/03/29

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت استراتژیک

آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی ( آمار 2 )

آمار و کاربرد آن در مدیریت ( آمار 1 )

مدیریت منابع انسانی

بازار پول و سرمایه

مدیریت رفتار سازمانی

سیستم های اطلاعاتی مالی

جمعه

98/03/31

روانشناسی کار

متون مالی 2

اقتصاد خرد

متون مالی 1

مالیه عمومی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

نهادهای پولی و مالی بین المللی 

شنبه

 98/04/01

ورزش 1

تفسیر موضوعی قرآن

حقوق بازرگانی اخلاق اسلامی تربیت بدنی 1

یکشنبه

98/04/02

زبان عمومی

روش تحقیق در مدیریت

فارسی عمومی

انقلاب اسلامی ایران

پول و ارز و بانکداری 

مبانی ریسک و مدیریت بیمه 

تحقیق در عملیات 2

تحقیق در عملیات 1 

دوشنبه

98/04/03

اندیشه اسلامی1 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

اندیشه اسلامی 2

 قراردادهای بیمه  

سه شنبه

98/04/04

مدیریت مالی در ایران

 

 

 اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

چهارشنبه

98/04/05

 

دانش خانواده و جمعیت

   
صفحه1 از7

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت