موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

روز دانشجو

روز تأکید بر نقش بی مانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش درکنار بصیرت سیاسی در راه پیشرفت مادی و معنوی کشور است. این روزه بزرگ را به تمام دانشجویان بصیر تبریک میگوییم.

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت