معرفی سمینارهای مرتبط - مهندسی و مدیریت پروژه

 

 

IPMC14 poster 

http://iipmc.com/

 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت