معرفی سمینارهای مرتبط - مهندسی و مدیریت پروژه

 photo ۲۰۱۷ ۱۰ ۲۰ ۱۱ ۳۱ ۵۷
IPMC13 poster765455634
conf
photo 2017 11 29 13 54 25
untitled

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت