موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

تقویم آموزشی

بسمه تعالی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

 

ماه هفته شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شهریور 

ثبت نام

نیمسال اول

98-99

شروع ثیت نام نیمسال اول سال تحصیلی 99-98  از روز یکشنبه سوم شهریور تا روز یکشنبه دهم شهریور 1398
مهر هفته اول

30 شهریور

شروع ترم تحصیلی

 

31

 

1

مهر

 

2

3 4 5
هفته دوم

6

7

10

11 

12
هفته سوم 13

14

حذف و اضافه

15

حذف و اضافه

16

حذف و اضافه

17

حذف و اضافه

18

19

هفته چهارم 20

21

22

23

24

25

26

هفته پنجم

27

اربعین حسینی

28

29

30

1

آبان

2 3
آبان هفته ششم 4

5

رحلت حضرت رسول (ص) و

شهادت امام حسن مجتبی (ع)

6

7

شهادت امام رضا (ع)

8

9

10

هفته هفتم

11

12

13

14 

15

شهادت امام حسن عسگری (ع)

16 17
هفته هشتم

18

19

20

21

22

23 24
هفته نهم 25

26

27 28 29 30

1

آذر

آذر هفته دهم

3

4

5

6

7

8

هفته یاز دهم

9

10

11

حذف اضطراری

12

حذف اضطراری

13 14 15
هفته دوازدهم 16

17

18

19

20

21 22
هفته سیزدهم

23

24 25

26

27 28

29

دی هفته چهاردهم 30

1

دی

2

3

4

5

6

هفته پانزدهم

7

8 9

10

11

12

13

هفته شانزدهم 14 15

16

17

18

پایان ترم تجصیلی

19

20

هفته اول امتحانات

21

شروع امتحانات

22 23 24 25 26 27

هفته دوم امتحانات

28

29

30

1

بهمن

2 3

4

پایان امتحانات

 

 

 

 

• ثبت نام الکترونیکی دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوطه الزامی است عدم ثبت نام رسمی منصرف از تحصیل محسوب می شود.
• *حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی می باشد.
• **مهلت اعلام نمرات و ثبت در سیستم LMS مؤسسه توسط اساتید محترم 10 روز پس از هر امتحان و حداکثر تا تاریخ 98/11/14 می باشد.معاونت آموزشی مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
98/04/18

 

 

 

 

 

 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت