موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه

By
تاریخ امتحان

ساعت امتحان

8:30

ساعت امتحان 

11

یکشنبه

98/10/22

مبانی سازمان و مدیریت مدیریت ریسک پروژه

سه شنبه 

98/10/24

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

پنج شنبه 

98/10/26

مدیریت تولید و عملیات پیشرفته رهبری و مدیریت پروژه 

شنبه 

98/10/28

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

 مدیریت استراتژیک پیشرفته

دوشنبه

98/10/30

اخلاق و احکام کسب و کار تحلیل آماری 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت