موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه

By
تاریخ امتحان

ساعت امتحان

8-10

ساعت امتحان 

11-13

ساعت امتحان 

 14-16

یکشنبه

98/03/26

کاربرد تئوری تصمیم گیری  تحلیل آماری   

سه شنبه 

98/03/28

کنترل زمانبندی پروژه مدیریت ریسک پروژه   

پنج شنبه 

98/03/30

سمینار    مدیریت منابع انسانی پیشرفته

شنبه 

98/04/01

روش تحقیق

 مدیریت تدارکات پروژه

 

دوشنبه

98/04/03

تحقیق در عملیات پیشرفته     نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

چهارشنبه

98/04/05

    مدیریت مهندسی ارزش

جمعه

98/04/07 

   

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

مدیریت استراتژیک پیشرفته

مدیریت هزینه پروژه

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت