موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8-10

ساعت امتحان 

 11-13

ساعت امتحان 

  14-16

سه شنبه 

98/03/28

برنامه ریزی و زمانبندی پروژه  مدیریت و تحلیل ریسک  

پنج شنبه 

98/03/30

سمینار    

شنبه 

98/04/01

مدیریت قراردادهای پروژه مدیریت تدارکات  

چهارشنبه 

98/04/05 

    مدیریت و مهندسی ارزش

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت