برنامه امتحانات - مهندسی صنایع_مدیریت پروژه

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8

پنج شنبه 

97/03/31

سمینار

شنبه 

97/04/02

برنامه ریزی و زمانبندی پروژه

دوشنبه 

97/04/04

مدیریت و مهندسی ارزش

چهارشنبه

97/04/06

مدیریت تدارکات

جمعه

97/04/08

مدیریت منابع انسانی پروژه

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت