موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه

                             برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400دوره­ کارشناسی­ ارشد رشته مهندسی صنایع

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

14

یکشنبه

1401/03/29

 

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه 

پنج شنبه

1401/04/02

 

مدیریت منابع انسانی  پروژه

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت