برنامه امتحانات - مهندسی صنایع_مدیریت پروژه

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8:30

ساعت امتحان

10:30

پنج شنبه 

96/10/21

مدیریت و تحلیل ریسک پروژه استاداردهای مدیریت پروژه

شنبه 

96/10/23

احتمال و آمار مهندسی مدیریت مالی و کنترل هزینه های پروژه

دوشنبه 

96/10/25

مدیریت تدارکات پروژه مدیریت قراردادهای پروژه

چهارشنبه

96/10/27

مباحث منتخب مدیریت پروژه تحقیق در عملیات

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت