موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8:30

ساعت امتحان 

 11

یکشنبه 

98/10/22

استاندادهای مدیریت پروژه  مدیریت و تحلیل ریسک پروژه

سه شنبه 

98/10/24

مدیریت مالی و کنترل هزینه پروژه مباحث منتخب در مدیریت پروژه 

پنج شنبه 

98/10/26

  مدیریت و مهندسی ارزش

شنبه 

98/10/28

   مدیریت تدارکات پروژه

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت