برنامه امتحانات - مهندسی صنایع_مدیریت پروژه

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8:30-10:30

ساعت امتحان 

 11-13

یکشنبه 

97/10/23

استانداردهای مدیریت پروژه مدیریت و تحلیل ریسک پروژه

سه شنبه 

97/04/02

مدیریت مالی و کنترل هزینه پروژه مدیریت منابع انسانی پروژه

شنبه 

97/10/29

مدیریت تدارکات پروژه مباحث منتخب در مدیریت پروژه

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت