موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه

          برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دوره­ کارشناسی­ ارشد مهندسی صنایع - مدیریت پروژه

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

9

ساعت امتحان

11

شنبه

99/11/11

استانداردهای مدیریت پروژه

مدیریت و تحلیل ریسک پروژه
دوشنبه 99/11/13

مدیریت تدارکات

مدیریت و مهندسی ارزش
چهارشنبه 99/11/15

مدیریت مالی و کنترل هزینه پروژه

مباحث منتخب در مدیریت پروژه

 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت