برنامه امتحانات - معماری و شهرسازی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان  

8-10

ساعت امتحان 

11-13

ساعت امتحان 

14-16

یکشنبه 

98/03/26

 

اندیشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی 

روش ها و تکنیک های مدیریت شهری

شهر و شهرسازی معاصر ایران 

مفاهیم عمومی برنامه ریزی شهری

سه شنبه

98/03/28

 

روش ها و فنون طراحی شهری 1 

کارگاه کاربردی GIS مدیریت شهری

بهسازی و نوسازی شهری

برنامه ریزی کاربری زمین

توسعه پایدار در مدیریت شهری

مدیریت شهری

پنجشنبه 

98/03/30

 

طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری

حقوق شهری

حقوق قوانین شهری

شنبه 

98/04/01

 

جامعه شناسی شهری

مدیریت مالی و اداری شهری

 

دو شنبه 

98/04/03

 ارزیابی برنامه های توسعه شهری

روش های برنامه ریزی شهری

 شناخت و تحلیل فضاهای شهری

اقتصاد شهری

مبانی اقتصاد شهری 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه معماری و شهرسازی

نمونه کلاس آنلاین مدیریت شهری