برنامه امتحانات - معماری و شهرسازی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

13

ساعت امتحان 

15

پنج شنبه - 97/03/31

روش ها و تکنیک های مدیریت شهری

اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی 

شهر و شهرسازی معاصر ایران

روش شناسی پژوهشی شهرسازی 

شنبه - 97/04/02

بهسازی و نوسازی شهری

روش ها و فنون طراحی شهری 1

کارگاه کاربرد GIS در مدیریت شهری 

برنامه ریزی رهبری در مدیریت شهری

برنامه ریزی و طراحی مسکن

مفاهیم عمومی برنامه ریزی شهری

دوشنبه - 97/04/04

حقوق شهری

حقوق و قوانین شهری

 

طراحی شیکه حمل و نقل درون شهری

 

چهارشنبه - 97/04/06

شناخت و تحلیل فضاهای شهری (جبرانی)

شناخت فضاهای شهری (جبرانی)

 
جمعه - 97/04/08 جامعه شناسی شهری 

 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه معماری و شهرسازی

نمونه درس طراحی شهری

نمونه کلاس آنلاین طراحی شهری