برنامه امتحانات - معماری و شهرسازی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

14-16

ساعت امتحان 

16-18

یکشنبه - 97/10/23

روش های برنامه ریزی شهری

قوانین شهری

 

تجارب برنامه ریزی شهری ایران

مدیریت مالی و اداری شهری 

سه شنبه - 97/10/25

برنامه ریزی مسکن

مبانی مدیریت شهری

 

برنامه ریزی کاربری زمین

مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان

ارزیابی برنامه های توسعه شهری

 

پنجشنبه - 97/10/27

نظریه های برنامه ریزی شهری

مبانی نظری طراحی شهری

اصول GIS

برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری

روش ها و فنون طراحی شهری

مدیریت حمل و نقل درون شهری

شنبه - 97/10/29

روش تحقیق علمی پیشرفته

روش شناسی پژوهشی شهرسازی

GIS پیشرفته

GIS سه بعدی

برنامه ریزی راهبردی در مدیریت شهری 

دو شنبه - 97/11/01  

اقتصاد شهری

مبانی اقتصاد شهری 

چهارشنبه -97/11/03

   مدل های کمی در شهرسازی

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه معماری و شهرسازی

نمونه درس طراحی شهری

نمونه کلاس آنلاین طراحی شهری