موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - معماری و شهرسازی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان  

8:30

ساعت امتحان 

14

سه شنبه

98/10/24

 

مدل های کمی در شهرسازی

پنجشنبه 

98/10/26

مدیریت مالی و اداری شهری 

تجارب برنامه ریزی شهری

قوانین شهری

روش های برنامه ریزی شهری

شنبه 

98/10/28

ارزیابی برنامه های توسعه شهری

مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان 

برنامه ریزی کاربری زمین

مبانی مدیریت شهری 

برنامه ریزی مسکن

دو شنبه 

98/10/30

مدیریت حمل و نقل درون شهری

روش ها و فنون طراحی شهری 2

برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری

اصول GIS 

مبانی نظری طراحی شهری

نظریه های برنامه ریزی شهری

چهار شنبه 

98/11/02

برنامه ریزی راهبردی در مدیریت شهری

GIS سه بعدی

GIS پیشرفته

روش شناسی پژوهشی شهرسازی

روش تحقیق علمی پیشرفته

جمعه

98/11/04

اقتصاد شهری

مبانی اقتصاد شهری

 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه معماری و شهرسازی

نمونه درس طراحی شهری

نمونه کلاس آنلاین طراحی شهری