موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - معماری و شهرسازی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان  

8

ساعت امتحان 

11

چهارشنبه

99/04/25

اندیشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی

روش ها و تکنیک های مدیریت شهری 

اندیشه و نظریات طراحی شهری با رویکرد اسلامی

شهر و شهرسازی معاصر ایران

مفاهیم عمومی برنامه ریزی شهری

شنبه 

99/04/28

بهسازی و نوسازی شهری

کارگاه کاربرد GIS در مدیریت شهری

روش ها و فنون طراحی شهری 1

میدیریت شهری

توسعه پایدار و مدیریت شهری

برنامه ریزی کاربری زمین

دوشنبه

99/04/30

طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری 

مدیریت حمل و نقل درون شهری

حقوق شهری

حقوق و قوانین شهری

قوانین شهری

چهارشنبه 

99/05/01

شناخت فضاهای شهری

شناخت و تحلیل فضاهای شهری

مدیریت مالی و اداری شهری

GIS پیشرفته

 

 شنبه 

99/05/04

جامعه شناسی شهری

روش ها و فنون طراحی شهری 2

 

 دوشنبه 

99/05/06

مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان  

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه معماری و شهرسازی

نمونه درس طراحی شهری

نمونه کلاس آنلاین طراحی شهری