برنامه امتحانات - معماری و شهرسازی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

13:30

ساعت امتحان 

15:30

پنج شنبه - 96/10/21

قوانین شهری

نظریه های برنامه ریزی شهری 

 

مدیریت حمل و نقل درون شهری

تجارب برنامه ریزی شهری

 

شنبه - 96/10/23

مبانی مدیریت شهری

مفاهیم عمومی برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی مسکن

 

برنامه ریزی رهبری در مدیریت شهری

برنامه ریزی کاربری زمین

 

دوشنبه - 96/10/25

مبانی نظری طراحی شهری

اصول GIS

روش های برنامه ریزی شهری

 

مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان

ارزیابی برنامه های توسعه شهری

GIS پیشرفته

 

چهارشنبه - 96/10/27

روش تحقیق پیشرفته

روش شناسی پژوهشی شهرسازی 

کارگاه کاربرد GIS در مدیریت شهری 

روش ها و فنون طراحی شهری 2

جمعه - 96/10/29  

GIS سه بعدی

حقوق و قوانین شهری