موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - برنامه ریزی شهری

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دوره­ کارشناسی ­ارشد رشته­ برنامه ریزی شهری

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

9

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

14

    یکشنبه  1401/03/29 - بهسازی و نوسازی شهری حقوق شهری
   سه شنبه 1401/03/31

شهر و شهر سازی معاصر ایران

اندیشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی تجارب برنامه ریزی شهری

پنج شنبه

1401/04/02

مدیریت شهری

  برنامه ریزی کاربری زمین

شنبه

1401/04/04

GIS پیشرفته جامعه شناسی شهری (جبرانی)  

دو شنبه

1401/04/06

-

شناخت و تحلیل فضای شهری(جبرانی)

-

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه معماری و شهرسازی

نمونه کلاس برنامه ریزی شهری

نمونه درس برنامه ریزی شهری

نمونه کلاس آنلاین برنامه ریزی شهری