برنامه امتحانات - معماری و شهرسازی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

13

ساعت امتحان 

15

پنج شنبه - 97/03/31

روش ها و تکنیک های مدیریت شهری

اندیشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی

اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی 

شهر و شهرسازی معاصر ایران

روش شناسی پژوهشی شهرسازی 

شنبه - 97/04/02

بهسازی و نوسازی شهری

روش ها و فنون طراحی شهری 1

کارگاه کاربرد GIS در مدیریت شهری 

برنامه ریزی راهبردی در مدیریت شهری

برنامه ریزی و طراحی مسکن

مفاهیم عمومی برنامه ریزی شهری

سمینار مسائل شهری

دوشنبه - 97/04/04

حقوق شهری

حقوق و قوانین شهری 

طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری

مدیریت مالی و اداری شهری

مدیریت حمل و نقل درون شهری

چهارشنبه - 97/04/06

شناخت و تحلیل فضاهای شهری (جبرانی)

شناخت فضاهای شهری (جبرانی)

برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری

تجارب برنامه ریزی شهری ایران

برنامه ریزی مسکن 

جمعه - 97/04/08

جامعه شناسی شهری 

مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان

مدل های کمی در شهرسازی

 

یکشنبه - 97/04/10

GIS سه بعدی  

چهارشنبه -97/04/13

توسعه پایدار در مدیریت شهری  

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه معماری و شهرسازی

نمونه کلاس برنامه ریزی شهری

نمونه درس برنامه ریزی شهری

نمونه کلاس آنلاین برنامه ریزی شهری