موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مدیریت کسب و کار

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دوره­ کارشناسی­ ارشد رشته مدیریت کسب و کار هرچهارگرایش

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

9

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

14

یکشنبه 1401/03/29

مدیریت منابع انسانی(مدیریت کسب وکار)

مدیریت رفتار سازمانی(مدیریت کسب و کار)

استراتژی بازاریابی(گرایش استراتژی)

استراتژی بازاریابی(گرایش بازاریابی)

مدیریت رفتار سارمانی پیشرفته(گرایش منابع انسانی)

بازارها و نهادهای مالی(گرایش مالی)

سه شنبه

1401/03/31

اخلاق و احکام کسب و کار(مدیریت کسب و کار)

مدیریت استراتژیک(مدیریت کسب و کار)

مدیریت استراتژیک پیشرفته(گرایش استراتژی)

تحقیقات بازاریابی(گرایش بازاریابی)

سازمانهای یادگیرنده(گرایش منابع انسانی)

مدیریت سرمایه گذاری(گرایش مالی)

پنج شنبه

1401/04/02

مدیریت عملیات(مدیریت کسب و کار) نظریه های سازمان و مدیریت(رشته مدیریت کسب و کار)

مدیریت استراتژیک منابع انسانی(گرایش استراتژیک)

مدیریت استراتژیک منابع انسانی(گرایش منابع انسانی)

مهندسی مالی(گرایش مالی)

رفتار مصرف کننده (گرایش بازاریابی)

شنبه

1401/04/04

اصول تنظیم قراردادها و مذاکرات تجاری(مدیریت کسب وکار) مدیریت مالی(مدیریت کسب و کار)

پیاده سازی استراتژیک(گرایش استراتژی)

اقتصاد سنجی مالی(گرایش مالی)

مدیریت برند(گرایش بازاریابی)

دوشنبه

1401/04/06

مدیریت منابع انسانی پیشرفته(مدیریت کسب و کار)گرایش منابع انسانی

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت کسب و کار

نمونه درس مدیریت کسب و کار

نمونه کلاس آنلاین مدیریت کسب و کار