موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مدیریت کسب و کار

                 برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دوره­ کارشناسی­ ارشد رشته مدیریت کسب و کار (MBA)

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

9

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

13

ساعت امتحان

15

شنبه

99/11/11

حسابداری برای مدیران مدیریت منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت سرمایه گذاری

پیاده سازی استراتژی

-
دوشنبه 99/11/13 نظریه های سازمان و مدیریت روشهای تحقیق کسب و کار - اصول تنظیم قراردادها و مذاکرات تجاری
چهار شنبه 99/11/15 اصول اقتصاد اخلاق و احکام کسب و کار - -

جمعه

99/11/17

مدیریت بازاریابی مدیریت عملیات - -

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت کسب و کار

نمونه درس مدیریت کسب و کار

نمونه کلاس آنلاین مدیریت کسب و کار