برنامه امتحانات - مدیریت کسب و کار

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

13

ساعت امتحان 

15

پنج شنبه 

97/03/31

استراتژی بازاریابی

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

بازارها و نهادهای مالی

مدیریت مالی

مدیریت عملیات

مدیریت مالی بنگاه ها

 شنبه 

97/04/02

پیاده سازی استراتژی

مدیریت برند

سازمان های یادگیرنده

مدیریت سرمایه گذاری

مدیریت رفتار سازمانی

اصول اقتصاد 

دوشنبه 

97/04/04

 مدیریت استراتژیک پیشرفته

تحقیقات بازاریابی

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

مالیه رفتاری

مدیریت استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک

چهارشنبه 

97/04/06

مدیریت استرانژیک منابع انسانی

تجارت الکترونیک

مهندسی مالی

نظریه های سازمان و مدیریت

 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت کسب و کار

نمونه درس مدیریت کسب و کار

نمونه کلاس آنلاین مدیریت کسب و کار