موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مدیریت کسب و کار

           برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 دوره­ کارشناسی­ ارشد رشته مدیریت کسب و کار (MBA)در 4 گرایش

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

14

سه شنبه 1400/04/15 مدیریت رفتار سازمانی (خانم دکتر صدیقه حسینی صفا)

استراتژی بازاریابی گرایش استراتژی (دکتر سعادت فرد)

استراتژی بازاریابی گرایش بازاریابی (دکتر سعادت فرد)

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته گرایش رفتار سازمانی (دکتر وحید بیگی)

بازارها و نهادهای مالی گرایش مالی (دکتر حامد تاجمیر ریاحی)

پنج شنبه 1400/04/17 مدیریت استراتژیک (دکتر فرامرز شاه محمدی)

مدیریت استراتژیک پیشرفته گرایش استراتژی(دکتر فرامرز شاه محمدی)

سازمانهای یادگیرنده گرایش منابع انسانی (دکتروجه اله قربانی زاده)

مدیریت سرمایه گذاری گرایش مالی (دکتر عبدالحمید عبدالباقی)

تحقیقات بازاریابی گرایش بازاریابی (دکتر سید یعقوب حسینی)

شنبه

1400/04/19

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته (دکتر هادی خان محمدی)

مدیریت استراتژیک منابع انسانی گرایش استراتژی (دکتر امیر حسین امیرخانی)

مدیریت استراتژیک منابع انسانی گرایش منابع انسانی (دکتر امیر حسین امیرخانی)

مهندسی مالی گرایش مالی (دکتر حامد تاجمیر ریاحی)

رفتار مصرف کننده گرایش بازاریابی (دکتر محمدرحیم اسفیدنی)

دوشنبه

1400/04/21

مدیریت مالی (دکتر سید مجتبی میرلوحی)

پیاده سازی استراتژی گرایش استراتژی (دکتر مهدی حقیقی کفاش)

اقتصاد سنجی مالی گرایش مالی (دکتر سید مجتبی میر لوحی)

مدیریت برند گرایش بازاریابی (دکتر محمد حقیقی)

چهارشنبه

1400/04/23

- مدیریت منابع انسانی پیشرفته گرایش منابع انسانی(دکتر مهرداد استیری)

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت کسب و کار

نمونه درس مدیریت کسب و کار

نمونه کلاس آنلاین مدیریت کسب و کار