موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مدیریت کسب و کار

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8

ساعت امتحان 

 11

ساعت امتحان 

 14

چهارشنبه

99/04/25

استراتژی بازاریابی

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

بازارها و نهادهای مالی

 مدیریت مالی

اصول اقتصاد

 

شنبه 

99/04/28

پیاده سازی استراتژی

سازمان های یادگیرنده

مدیریت سرمایه گذاری

مدیریت رفتار سازمانی

سیستم های اطلاعات در مدیریت

 

دوشنبه

99/04/30

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مهندسی مالی

مدیریت استراتژیک

 

چهارشنبه 

99/05/01

مدیریت استراتژیک پیشرفته

مباحث منتخب در مدیریت مالی

نظریه های سازمان و مدیریت

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت کسب و کار

نمونه درس مدیریت کسب و کار

نمونه کلاس آنلاین مدیریت کسب و کار