برنامه امتحانات - مدیریت کسب و کار

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8:30

ساعت امتحان 

10:30

ساعت امتحان 

13:30

ساعت امتحان 

15:30

پنج شنبه 

96/10/21

   

 رهبری و رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

اصول اقتصاد

 مدیریت عملیات

 شنبه 

96/10/23

 

حقوق تجارت

ارتباطات

اخلاق و احکام کسب و کار

حسابداری برای مدیران   

دوشنبه 

96/10/25

 

مدیریت بانک های تجاری

روش های تحقیق کسب و کار

   سیستم های اطلاعاتی مدیریت

چهارشنبه 

96/10/27

 

 

ارزش گذاری اوراق بهادار و بنگاه ها

مدیریت بازاریابی

مدیریت نیروی انسانی

توسعه و مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

جمعه

96/10/29

نظریه های سازمان و مدیریت       

دوشنبه

96/11/02

 مدیریت استراتژیک مهندسی مالی تبلیغات  

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت کسب و کار

نمونه درس مدیریت کسب و کار

نمونه کلاس آنلاین مدیریت کسب و کار