معرفی سمینارهای مرتبط - مدیریت کسب و کار

 دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
 سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
 سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
 سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
 کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری