چاپ این صفحه

تقویم آموزشی

بسمه تعالی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

 

ماه هفته شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شهریور

ثبت نام

نیمسال اول

97-98

شروع ثیت نام نیمسال اول سال تحصیلی 98-97  از روز یکشنبه چهارم شهریور لغایت روز یکشنبه یازدهم شهریور 1397 می باشد.
   مهر هفته اول

31

شروع ترم تحصیلی

1

مهر

2

3

4 5 6
هفته دوم

7

8

 

9

حذف و اضافه

10

حذف و اضافه

11

حذف و اضافه

12

 

13
هفته سوم 14

15

16

17

18

19

20

هفته چهارم 21

22

23

24

25

26

27

هفته پنجم 28 29

30

1

آبان

2 3 4
آبان هفته ششم

5

6

7

8

اربعین حسینی

9

10

11
هفته هفتم 12

13

 

14

15

16

رحلت حضرت رسول
اکرم (ص) شهادت
امام حسن مجتبی (ع)

17

شهادت امام رضا (ع)

18

هفته هشتم

19

20

21

22

23

24 25
هفته نهم

26

 

27

28

29

30

1
آذر
2
آذر     هفته دهم 3

4

میلاد حضرت رسول
اکرم (ص)

5 6

7 8 9
هفته یازدهم

10

11

حذف اضطراری

12

حذف اضطراری

13

حذف اضطراری

14

15

16

هفته دوازدهم

17

18

19

20

21 22 23
هفته سیزدهم 24

25

26

27

28

29 30
دی هفته چهاردهم

1

دی

2 3

4

5

6

7

هفته پانزدهم 8 9

10

11

12 13

14

هفته شانزدهم 15

16

17

18

19

پایان ترم تحصیلی

20

21

امتحانات

22

شروع امتحانات

23 24 25

26

27

28

امتحانات 29 30

1

بهمن

2 3 4

 

5

پایان امتحانات

 

 

 

 

• ثبت نام الکترونیکی دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوطه الزامی است عدم ثبت نام رسمی منصرف از تحصیل محسوب می شود.
• *حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی می باشد.
• **مهلت اعلام نمرات و ثبت در سیستم LMS مؤسسه توسط اساتید محترم 10 روز پس از هر امتحان و حداکثر تا تاریخ 97/11/15 می باشد.معاونت آموزشی مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
97/04/20