موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مدیریت کسب و کار

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8-10

ساعت امتحان 

 14-16

ساعت امتحان 

16-18

یکشنبه

98/03/26

 

 استراتژی بازاریابی

مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته

بازارها و نهادهای مالی

مدیریت مالی

سه شنبه 

98/03/28

 

پیاده سازی استراتژی

مدیریت برند

سازمان های یادگیرنده

مدیریت سرمایه گذاری 

مدیریت رفتار سازمانی استراتژیک

پنج شنبه 

98/03/30

 

 مدیریت استراتژیک پیشرفته

تحقیقات بازاریابی

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

مالیه رفتاری

مدیریت استراتژیک

شنبه 

98/04/01

 

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی

تجارت الکترونیک

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مهندسی مالی

نظریه های سازمان و مدیریت

چهارشنبه  

98/04/05

حقوق تجارت روش های تحقیق و کسب و کار  

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت کسب و کار

نمونه درس مدیریت کسب و کار

نمونه کلاس آنلاین مدیریت کسب و کار