اعضای هیئت علمی رشته مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه

 ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تصویر استاد
1 یاسر گلدوست دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  یاسر گلدوست
2 محمدباقر افشار دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تهران Dr.Afshar 
 3 مهرداد استیری دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران Dr.Estiri 
4 حسین اشکوه  دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  Dr oshkooh
5 پیام حبیبی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی mohandes habibi 
6 امیرحسین خامنه دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr.Khamene 
7 هادی خان محمدی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی Dr.KhanMohammdi 
8 امیر خانلری دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران Dr khanlari 
9 جلال رضایی نور دکتری مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه علم و صنعت Dr.RezaeiNoor 
10 صادق سپندارند دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبایی Dr.Sepandarand 
11 رحیم فوکردی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی Dr Foukerdi 
12 احمدرضا قاسمی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران Dr.Ghasemi 
13 رسول کریمی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  
14 رضا مسعودی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران Dr Masoudi 
15 احمدیزدان پناه دکتری مدیریت دانشگاه تهران Dr.YazdanPanah