موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اعضای هیئت علمی رشته مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه

 ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تصویر استاد
1 یاسر گلدوست دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  یاسر گلدوست
2 محمدباقر افشار دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تهران Dr.Afshar 
 3 مهرداد استیری دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران Dr.Estiri 
4 حسین اشکوه  دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  Dr oshkooh
5 پیام حبیبی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی mohandes habibi 
6 امیرحسین خامنه دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr.Khamene 
7 امیر خانلری دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران Dr khanlari 
8 جلال رضایی نور دکتری مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه علم و صنعت Dr.RezaeiNoor 
9 صادق سپندارند دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبایی Dr.Sepandarand 
10 رحیم فوکردی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی Dr Foukerdi 
11 احمدرضا قاسمی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران Dr.Ghasemi 
12 رسول کریمی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  
13 رضا مسعودی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران Dr Masoudi 
14 احمدیزدان پناه دکتری مدیریت دانشگاه تهران Dr.YazdanPanah 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه

نمونه درس مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه