معرفی سمینارهای مرتبط - مهندسی و مدیریت پروژه

 photo ۲۰۱۷ ۱۰ ۲۰ ۱۱ ۳۱ ۵۷
IPMC13 poster765455634
conf
photo 2017 11 29 13 54 25
untitled

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه

نمونه درس مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه