برنامه امتحانات - مدیریت صنعتی_مدیریت پروژه

By
تاریخ امتحان

ساعت امتحان

8:30-10:30

ساعت امتحان 

11-13

ساعت امتحان 

 14-16

یکشنبه

97/10/23

مبانی سازمان و مدیریت 

مدیریت ریسک پروژه

کنترل و زمان بندی پروژه

 

سه شنبه 

97/10/25

مدیریت تولید و عملیات پیشرفته  تحلیل آماری  

پنج شنبه 

97/10/27

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

( جبرانی - ساعت 8:30 تا 12:30)

اخلاق و احکام کسب و کار   

شنبه 

97/10/29

رهبری و مدیریت پروژه پیشرفته

 مدیریت استراتژیک پیشرفته

پروژه های موردی مدیریت

سمینار

دوشنبه

97/11/01

 مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار مدیریت هزینه پروژه  

چهارشنبه

97/11/03

  قوانین و مقررات پیمان  

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه

نمونه درس مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه