موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه

By

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دوره­ کارشناسی­ ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان

16

یکشنبه 1401/03/29 - سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته کاربرد تئوری تصمیم گیری

سه شنبه

1401/03/31

- مدیریت تدارکات پروژه کنترل و زمان بندی پروژه

پنج شنبه

1401/04/02

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته - -

شنبه

1401/04/04

- - روش تحقیق

دوشنبه

1401/04/06

- - مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

چهار شنبه

1401/04/08

تحلیل آماری

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه

نمونه درس مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه