برنامه امتحانات - مدیریت صنعتی_مدیریت پروژه

By
تاریخ امتحان

ساعت امتحان

8

ساعت امتحان 

10

ساعت امتحان 

13

پنج شنبه

97/03/31

سمینار قوانین و مقررات پیمان  

شنبه 

97/04/02

کنترل و زمانبندی پروژه    

دوشنبه 

97/04/04

مدیریت و مهندسی ارزش   مدیریت منابع انسانی پیشرفته

چهارشنبه 

97/04/06

مدیریت استراتژیک پیشرفته    

جمعه

97/04/08

  کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

یکشنبه

97/04/10

کاربرد تئوری تصمیم گیری     

دوشنبه

97/04/11

 تحلیل آماری  

پنج شنبه

97/04/14

  مدیریت ریسک پروژه  

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه

نمونه درس مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه