برنامه امتحانات - مدیریت صنعتی_مدیریت پروژه

By
تاریخ امتحان

ساعت امتحان

8:30

ساعت امتحان 

10:30

پنج شنبه

96/10/21

مدیریت ریسک پروژه مبانی سازمان و مدیریت

شنبه 

96/10/23

تحلیل آماری اخلاق و احکام کسب و کار

دوشنبه 

96/10/25

کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

چهارشنبه 

96/10/27

مدیریت هزینه پروژه تحقیق در عملیات پیشرفته

جمعه

96/10/29

رهبری و مدیریت پروژه پیشرفته سیستم های اطلاعاتی مدیریت

دوشنبه 

96/11/02

  مهندسی مجدد و فرآیندهای کسب و کار

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت

نمونه درس مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه

نمونه درس مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه